4.งานทั่วไป

         
งานทั่วไป เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร 
ดยมีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอำนวยความสะดวก
ให้การบริหารจัดการขององค์กรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นการฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตาม
แต่จะ ได้รับคําสั่งโดยไม่จํากัดขอบเขต