รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานในโรงเรียนงานประเมินผลงบประมาณ
ขอบข่ายงานและหน้าที่

    งานประเมินผลงบประมาณ มีหน้าที่ ดำเนินงาน ตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงานและการประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1) จัดทำแผนการตรวจสอบติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผน การใช้งบประมาณรายไตรมาส
2) จัดทำแผนการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
3)จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
4)ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง5) จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์
6) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7)สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

2. การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1) กำหนดปัจจัยหลักความสาเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPls)ของสถานศึกษา
2)จัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผลผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี
5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชน

3. การกำกับ (Monitoring)

1) โรงเรียนจัดระบบกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ขององค์กร (โรงเรียน)และกลยุทธ์ของแผนงานในเรื่องขั้นตอน วิธีการ บุคลากรระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ
2)โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการและสิ้นสุดการดำเนินการเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความสำเร็จของงาน

4. ติดตามประเมินผล (Audition)

1) การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal Quality Audit)โรงเรียนจะประเมินตนเอง(School Self Evaluation) เป็นการภายในโดยคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดองค์กร การจัดบุคลากร การนำไปปฏิบัติ การควบคุมการจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน
2) การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External 2) Quality Audit)โรงเรียนจะได้รับการประเมินจากองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รัฐบาลกำหนดประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

5. การรายงาน (Reporting)

    ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดทำรายงานประจาปี เพื่อรายงานภาพรวม ของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์รวมทั้งผลสาเร็จ อุปสรรค ปัญหาด้านปัจจัย กระบวนการ และสิ่งที่โรงเรียนจะดำเนินการต่อไปโรงเรียนจัดทำสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและรายงานผู้ปกครอง / ชุมชน / ประชาชน

รายงานผลใช้เงินในโรงเรียน

    รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2โทร.-5479- 1510 ต่อ 111 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินและบัญชีของหน่วยรับตรวจ

2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และการบริหารทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่น ๆ ของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานโครงการ ภารกิจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีขอบเขตการตรวจสอบตรวจสอบ ติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 31 โรงเรียน

ระยะเวลา

เดือนพฤศจิกายน - เดือนกรกฎาคม 2555

วิธีการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. การสอบถาม
3. การสังเกต
4. การยืนยันยอด

ผลการตรวจสอบ

ประเด็นที่ 1 : ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงิน ด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

1. โรงเรียน จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนที่มีจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยลักษณะของแผนมีเป้าหมายสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสพฐ.และของสพป. และมีการจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามาเป็นฐานในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แต่มีบางโรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนที่ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีจำนวน 1 โรงเรียน

2.โรงเรียนที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความโปร่งใสมีคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนฯโดยคณะกรรมการสถานศึกษาได้ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี แต่มีบางโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่รายละเอียดการบันทึกการประชุมยังไม่ชัดเจน จำนวน 27 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปียังไม่โปร่งใสมีจำนวน 4 โรงเรียน

3.โรงเรียนที่สามารถนำแผนปฏิบัติการประจำปีมาควบคุมการใช้จ่ายเงินโดยมีการดำเนินการเป็นไปตามวงเงินที่กำหนด มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยมีจำนวน 4 โรงเรียนโรงเรียนที่ไม่สามารถใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายเงินได้ มี จำนวน 27โรงเรียน

4.โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการและวงเงินที่กำหนดมีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ โดยได้จัดทำทะเบียนคุมโครงการเพื่อควบคุมการดำเนินงานตามแผนฯว่าได้ดำเนินงานไปแล้วมีผลเป็นอย่างไรแต่มีบางโรงเรียนที่ไม่มีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินมีจำนวน 19 โรงเรียนโรงเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีแลไม่มีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินมี จำนวน 12โรงเรียน

5.โรงเรียนที่มีระบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งจะดำเนินการติดตามเป็นระยะ ๆ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานจากเจ้าของโครงการในที่ประชุมครูและได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละโครงการมีจำนวน 5 โรงเรียนและโรงเรียนที่ไม่มีระบบติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับโรงเรียน จำนวน 26 โรงเรียน

สาเหตุ

1.สำหรับโรงเรียนที่ไม่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เนื่องจากโรงเรียนไม่มีการวางแผนงบประมาณบุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนฯและไม่เห็นความสำคัญนำแผนปฏิบัติการประจำปีมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ

2.กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่มีความโปร่งใสเนื่องจากคณะครูไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและคณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนฯการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินงานตามแผนฯ มีน้อยมาก

3.โรงเรียนไม่สามารถใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายเงินได้เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมไม่ระบุประเภทเงิน แหล่งเงินแต่มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามความเหมาะสมและตามวงเงินที่มีอยู่

4.โรงเรียนไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรองรับการตรวจสอบและการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามโครงการกิจกรรมที่กำหนดไม่เป็นไปตามวงเงินและระยะเวลาที่กำหนดการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไม่ชัดเจน

5.โรงเรียนไม่มีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี เช่น ไม่มีทะเบียนคุมจำนวนรับ –จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของแต่ละโครงการ/กิจกรรมและหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นการเบิกจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมใด

6.โรงเรียนไม่มีระบบติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีทำให้ไม่สามารถทราบผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินว่าเป็นไปตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ได้ผลกระทบการที่โรงเรียนบริหารงบประมาณโดยไม่มีการวางแผน และไม่ให้ความสำคัญในการนาแผนปฏิบัติการประจำปีมาควบคุมการใช้จ่ายเงินอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลต่อระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไม่เข้มแข็งและการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการบริหารงบประมาณจะต้องมีการวางแผนโดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลคือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะชนได้

ดังนั้นลักษณะของแผนปฏิบัติการประจำปีที่ดีจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้

โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาดังนี้

1.โรงเรียนจะต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546และนำมาใช้เป็นฐานในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

2.โรงเรียนต้องบริหารจัดการงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับการจ่ายเงินทุกประเภทแผนปฏิบัติการประจำปีจะต้องครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทและต้องมีเป้าหมายสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและกลยุทธ์ของสพป.และสพฐ.โดยจะต้องมีการระบุกิจกรรม วงเงิน และระยะเวลาดำเนินการชัดเจน

3.การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต้องมีความโปร่งใสโดยคณะครูทุกคนควรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯและต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติประจำปีรวมถึงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบมากกว่านี้

4.โรงเรียนต้องมีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี เช่น ทะเบียนคุมจำนวนรับ –จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

5. โรงเรียนต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยเป็นไปตามกิจกรรม วงเงิน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีหากมีการเปลี่ยนแปลงให้มีการปรับแผนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อน

6. โรงเรียนต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนฯ เพื่อจะได้ทราบผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

7. สำหรับผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จะส่งผลต่อการจัดการศึกษาเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะของแผนฯที่จัดทำ และการกำกับควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนฯจะส่งผลดีต่อการบริหารงบประมาณทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลส่งผลต่อการจัดการศึกษา

ประเด็นที่ 2 : การรดกมถกต้องของการควบคุมด้านการเงินการบัญชี

1.โรงเรียนที่มีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินของทางราชการ(สพฐ.) ให้ผู้จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนมีจำนวน 31 โรงเรียน

2.โรงเรียนที่มีการจ่ายเงินโดยมีหลักฐานการจ่ายเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 3 โรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีการจ่ายเงินแต่ไม่มีหลักฐานการจ่ายหรือมีหลักฐานการจ่ายแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการมีจำนวน 28โรงเรียน
3.โรงเรียนที่มีหลักฐานขอเบิกที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจมีจำนวน 17 โรงเรียนส่วนโรงเรียนที่มีหลักฐานขอเบิกที่ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจมีจำนวน 14 โรงเรียน
4.โรงเรียนที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับจ่ายเงินประจำวันและคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องของจำนวนเงินที่รับและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีว่ามีความครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบการจ่ายเงินให้ตรงกับหลักฐานการจ่ายถูกต้องมีจำนวน 7 โรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันมีจำนวน 24 โรงเรียน
5.โรงเรียนที่มีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนโดยการบันทึกบัญชีด้านรับได้ยึดใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานด้านรับ และการบันทึกบัญชีด้านจ่ายได้ยึดหลักฐานการจ่าย เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีและสมุดบัญชีมียอดเงินฝากธนาคารในรายงานเงินคงเหลือประจำวันตรงกับทะเบียนคุมแต่ละเล่มและตรงกับสมุดคู่ฝากธนาคาร ถูกต้องมีจำนวน 5 โรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องมีจำนวน 26 โรงเรียน
6.โรงเรียนที่มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันมีจำนวน 26 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่บันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบันมีจำนวน 5 โรงเรียน
7.โรงเรียนที่ได้จัดทำรายงานการเงินได้แก่ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ส่งภายในวันที่ 15ของเดือนถัดไปเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดมีจำนวน 13 โรงเรียน และโรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าวส่งมีจำนวน 18 โรงเรียน
8.โรงเรียนที่ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันสม่ำเสมอเป็นปัจจุบันมีจำนวน 26 โรงเรียนและโรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันสม่ำเสมอเป็นปัจจุบันมีจำนวน 5 โรงเรียน
9.โรงเรียนที่มีเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือมีอยู่จริงตรงกับบัญชี มีจำนวน 30 โรงเรียนและโรงเรียนที่ไม่มีเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือจริงและไม่ตรงกับบัญชี มีจำนวน 1 โรงเรียน
10.โรงเรียนทีมีวงเงินที่เก็บรักษาไม่เกินอำนาจเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีจำนวน 31โรงเรียน
11.โรงเรียนที่มีการเก็บรักษาเงินไม่เกินเวลาเป็นไปตามระเบียบมีจำนวน 23 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่เก็บรักษาเงินเกินระยะเวลาที่กำหนดไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 8 โรงเรียน

สาเหตุ

การควบคุมด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนไม่มีความรัดกุม ถูกต้อง มีสาเหตุดังนี้

1.ข้าราชการครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการเงินการบัญชีและมีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับประกอบกับมีการย้ายบุคลากรบ่อยมากจึงทำให้การควบคุมทางการเงินผิดพลาดและคลาดเคลื่อนได้

2.การจ่ายเงินของโรงเรียนไม่มีหลักฐานการจ่าย หรือมีหลักฐานการจ่ายแต่ไม่ครบถ้วนเนื่องจากการจ่ายเงินของโรงเรียนไม่มีหลักฐานขอเบิกทำให้การจ่ายเงินผู้มีอำนาจไม่ได้อนุมัติในหลักฐานขอเบิกและจัดทำหลักฐานขอเบิกในภายหลังการจ่ายเงินจึงทำให้หลักฐานการจ่ายเงินไม่มีหรือมีแต่ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วนประกอบกับโรงเรียนไม่มีการตรวจสอบการรับ

–จ่ายเงินประจำวันเพื่อตรวจสอบ/สอบทานความถูกต้องของบัญชีว่ามีการอ้างอิงหลักฐานการรับ-จ่ายเงินหรือไม่

3.การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากโรงเรียนบันทึกบัญชีด้านรับไม่อ้างอิงหลักฐานการรับเงิน(ใบเสร็จรับเงินของทางราชการ) และการบันทึกบัญชีด้านจ่ายไม่ได้อ้างอิงหลักฐานการจ่ายจึงทำให้การบันทึกบัญชีไม่มีหลักฐานประกอบ จะบันทึกรับ –จ่ายเงินตามสมุดคู่ฝากธนาคารทำให้การบันทึกบัญชีผิดพลาดยอดเงินในทะเบียนคุมไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันและไม่ตรงกับสมุดคู่ฝากธนาคารและการบันทึกบัญชีไม่ได้แยกทะเบียนคุมของเงินแต่ละประเภทการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทรวมกันและไม่สามารถทราบได้ว่ามีเงินแต่ละประเภทคงเหลือเท่าใดหรือไม่ได้แสดงยอดเงินประกันสัญญาที่นำฝากส่วนราชการผู้เบิก ไม่ได้แสดงยอดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

4.โรงเรียนที่ไม่สามารถส่งรายงานการเงินประจำเดือนตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากการจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน

5. เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอครูมีภาระงานมากและยังขาดความรู้ในการบันทึกบัญชีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันจึงไม่สม่ำเสมอและไม่เป็นปัจจุบันทำให้การจัดทำบัญชีคลาดเคลื่อนโดยเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวันมีอยู่จริงแต่ไม่ตรงกับบัญชี

6.การเก็บรักษาเงินเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดเนื่องจากสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520 ข้อ64ผลกระทบการควบคุมทางการเงินและบัญชีที่ไม่รัดกุมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดของการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทำให้การใช้จ่ายเงินผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ:

1.การรับเงินจะต้องตรวจสอบงบประมาณจากบัญชีจัดสรรและนำสมุดคู่ฝากธนาคารปรับยอดเงินให้เป็นปัจจุบันและเมื่อได้รับเงินให้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

2.โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการจ่ายเงิน โดยการจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานประกอบการจ่ายทุกครั้งและมีการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

3.โรงเรียนต้องให้ความสำคัญในตรวจสอบการรับ –จ่ายเงินประจำวัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินที่รับและจ่าย เป็นประจำทุกวันระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และข้อ 37 ซึ่งถือเป็นการสอบทานความถูกต้องด้วย

4. โรงเรียนจะต้องควบคุมทางการเงินโดยบันทึกบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 โดยการบันทึกบัญชีด้านรับให้ยึดใบเสร็จรับเงินของทางราชการ(สพฐ.)ที่โรงเรียนออกให้แก่ผู้จ่ายเงินเป็นหลักฐานด้านรับการบันทึกบัญชีด้านจ่ายให้ยึดหลักฐานการจ่ายรวมถึงการจ่ายเงินทุกประเภทต้องควบคุมการจ่ายไว้ในทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่ายและเมื่อมีการรับ หรือจ่ายเงิน ต้องมีการเคลื่อนไหวทางบัญชีทุกครั้งโดยต้องบันทึกบัญชีทุกวันที่มีการรับหรือจ่ายเงินและต้องมีการตรวจสอบหรือสอบทานความถูกต้องของยอดเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ตรงกับทะเบียนคุมและสมุดคู่ฝากธนาคาร

5. โรงเรียนต้องจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนได้แก่ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนโดยดำเนินการส่ง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

6. เงินที่โรงเรียนได้รับมีหลายประเภทและการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์การใช้ต่างกันโรงเรียนจะต้องควบคุมเงินและใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทให้รัดกุมและใช้จ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์

7.การจัดเก็บหลักฐานการจ่ายของโรงเรียนต้องจัดทำให้เป็นระบบ สามารถสืบค้นหาง่าย โดยการจัดเก็บต้องเรียงตามลำดับวันที่จ่ายและแยกหลักฐานการจ่ายแต่ละประเภทและจัดทำงบหน้าหลักฐา นการจ่ายเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นรายเดือน ประเด็นที่ 3 : ตรวจสอบความถูกตองของการควบคมและความคมคาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินสถานศึกษามีการควบคุมและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ผลการตรวจสอบพบว่า

1. การควบคุมทรัพย์สิน

1.1โรงเรียนที่ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินแต่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องมีจำนวน 4 โรงเรียนโรงเรียนที่ได้จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์แต่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องมีจำนวน 7โรงเรียนโรงเรียนที่ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินพร้อมกับทะเบียนคุมครุภัณฑ์แต่ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องมีจำนวน 5 โรงเรียน
1.2โรงเรียนที่ไม่สามารถควบคุมทรัพย์สินได้เนื่องจากไม่ได้จัดทำเบียนคุมทรัพย์สินและทะเบียนคุมครุภัณฑ์ มีจำนวน 15 โรงเรียน
1.3โรงเรียนไม่มีการควบคุมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี แต่มีราคาไม่ถึง5,000 บาท มีจำนวน 31 โรงเรียน
1.4โรงเรียนมีการตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีในเชิงบริหารได้ แต่รายงานผลการตรวจสอบยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจน มีจำนวน 4โรงโรงเรียนที่ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ผู้บริหารโรงเรียนจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงบริหารได้มีจำนวน 27โรงเรียน
1.5โรงเรียนที่มีทรัพย์สินจริงตามทะเบียนคุมมีจำนวน 5 โรงเรียนและโรงเรียนที่ทรัพย์สินไม่จริงตามทะเบียนคุม มีจำนวน 26 โรงเรียน

2. การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
    
    โรงเรียนมีการใช้ทรัพย์สินตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และทรัพย์สินมีสภาพพร้อมใช้งานได้ สามารถเก็บรักษาทรัพย์สินเหมาะสม ปลอดภัยทั้งหมด จำนวน 31 โรงเรียน

สาเหตุ

1.การบันทึกควบคุมทรัพย์สินไว้ในทะเบียนคุมยังไม่เป็นปัจจุบัน

2.การควบคุมทรัพย์สินตามทะเบียนคุมทรัพย์สินและทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของโรงเรียนมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เช่น ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไม่กำหนดรหัสครุภัณฑ์ราคา สถานที่ใช้ทรัพย์สินไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาทำให้ไม่สามารถทราบมูลค่าคงเหลือสุทธิของทรัพย์สิน

3.โรงเรียนที่ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี เนื่องจากไม่ได้ควบคุมครุภัณฑ์ไว้ในทะเบียน ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่ได้กำหนดหมายเลขรหัสการตรวจสอบพัสดุประจำปีจึงไม่สามารถดำเนินการได้

4.การที่ทรัพย์สินไม่มีจริงตามทะเบียนคุม สาเหตุเกิดจากโรงเรียนไม่ได้ควบคุมครุภัณฑ์ไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและบางโรงเรียนมีการควบคุมทรัพย์สินไว้ในทะเบียนคุม แต่มีทรัพย์สินหลายรายการที่ไม่ได้กำหนดหมายเลขรหัสครุภัณฑ์จึงไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นครุภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับทะเบียนคุมหรือไม่ผลกระทบ

1.โรงเรียนที่ไม่ได้ควบคุมทรัพย์สินไว้ในทะเบียนคุม หรือไม่มีการกำหนดหมายเลขรหัสครุภัณฑ์หรือควบคุมทรัพย์สินไว้ในทะเบียนคุมแต่มีรายละเอียดไม่ชัดเจนจะส่งผลทำให้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้รับการควบคุมการใช้งานหรืออาจสูญหายและการใช้งานอาจไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถตรวจสอบได้

2. การที่โรงเรียนไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี จึงไม่สามารถทราบได้ว่าทรัพย์สินที่มีอยู่มีอายุการใช้งานเท่าใด และหมดอายุการใช้งานเมื่อใดซึ่งทำให้โรงเรียนไม่สามารถควบคุมทรัพย์สินได้ทำให้ทรัพย์สินที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ค้างอยู่ในทะเบียนคุมเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีการจำหน่ายออกจากทะเบียนและผู้บริหารก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์รายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีในเชิงบริหารได้

ข้อเสนอแนะ:

1. โรงเรียนต้องมีการควบคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ประเภททรัพย์สิน ราคาวันที่ได้มา สถานที่ใช้ทรัพย์สินการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อประโยชน์ในการตีราคาทรัพย์สินทำให้ทราบมูลค่าคงเหลือสุทธิของทรัพย์สินแต่ละรายการ และการกำหนดหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ตามประเภทและชนิดของครุภัณฑ์ไว้ที่ตัวครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของครุภัณฑ์ ป้องกันครุภัณฑ์ไม่ให้สูญหายและสำหรับการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วย

2. การดำเนินการครุภัณฑ์ที่ได้มาก่อนปี 2547 ได้ควบคุมไว้ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินด้วย ส่วนครุภัณฑ์ที่ได้รับมาตั้งแต่ปี 2547ให้สถานศึกษาควบคุมไว้ในทะเบียนคุทรัพย์สินโดยคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อประโยชน์โดยกำหนดอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ตาตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กรมบัญชีกลางกำหนด และ/หรือ ตามอัตราที่สปช.เดิม และ/สพฐ.กำหนด แล้วแต่กรณี

3. การตรวจรับพัสดุประจำปี ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 ข้อ155 -156 
    โดยก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปีให้โรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อดำเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบันและเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปรายงานผลให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้แต่งตั้งทราบภายใน 30 วันทำการพร้อมสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเมื่อผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเว้นแต่กรณีที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไป
4.ให้โรงเรียนดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 157-159 ต่อไป


                                                                            ลงชื่อ................................. ผู้ตรวจสอบ

                                                                                    (นางนรารัตน์ มาลีศรี)

                                                                                        พนักงานราชการ


                                                                            ลงชื่อ................................. ผู้ตรวจสอบ

                                                                                      (นางสุกัญญา บางพาน)

                                                                            นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

                                                                    
                                                                            ลงชื่อ................................. ผู้ตรวจสอบ

                                                                                        (นายอดุลย์ ทวีชัย)

                                                              รองผู้อำนวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2


                                                                            ลงชื่อ....................................

                                                                                          (นายสมัย ธนะศรี)

                                                            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                                                รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2รายงานผลการดำเนนนินงานในโรงเรียน

แบบรายงานผลการดำเนินงาน /โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

โรงเรียนวัดอินทาราม ปีงบประมาณ.................... ช่วงที่.............

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

1. โรงเรียนวัดอินทาราม กลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระ / งาน...................................................................................

2. แผนงานที่

(กลยุทธ์)........................................................................................................................................

3.งาน/โครงการที่................................................................................................................................................กิจกรรมที่........................................................................................................................................................

เป็นกิจกรรมประเภท  กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง  กิจกรรมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม นี้

  อยู่ในแผนปฏิบัติการ  ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ

4. ประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ข้อ............................ตัวบ่งชี้ที่.............................

 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

ข้อ............................ตัวบ่งชี้ที่.............................

 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ข้อ............................ตัวบ่งชี้ที่.............................

 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ข้อ............................ตัวบ่งชี้ที่.............................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

1. วัตถุประสงค์ของ งาน / กิจกรรม / โครงการ

1.1...........................................................................................................................................................

1.2...........................................................................................................................................................

1.3...........................................................................................................................................................

1.4...........................................................................................................................................................

1.5...........................................................................................................................................................

2. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ตามแผน)

 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ข้อ............................ตัวบ่งชี้ที่.............................

 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

ข้อ............................ตัวบ่งชี้ที่.............................

 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ข้อ............................ตัวบ่งชี้ที่.............................

 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ข้อ............................ตัวบ่งชี้ที่.............................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

1. วัตถุประสงค์ของ งาน / กิจกรรม / โครงการ

1.1...........................................................................................................................................................

1.2...........................................................................................................................................................

1.3...........................................................................................................................................................

1.4...........................................................................................................................................................

1.5...........................................................................................................................................................

2. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ตามแผน)

........................................................................................................................................................................


ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง......................................................................................................................................

3. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม และระยะเวลาปฏิบัติงาน(วัน)

........................................................................................................................................................................

ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง......................................................................................................................................

3. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม และระยะเวลาปฏิบัติงาน(วัน)

4. การดำเนินงาน  ดำเนินการแล้ว  กำลังดำเนินการ  ยังไม่ดำเนินการ

5. การจัดกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้

ผลปรากฏแก่นักเรียน ครู - อาจารย์ และชุมชน (สรุปเฉพาะผลที่ปรากฏโดยตรง)

5.1 นักเรียน....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5.2 ครู - อาจารย์.......................................................................................................................... ....................................

.................................................................................................. ..................................................................................

5.3 ชุมชน.......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
    

8. หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

8.1 โครงการ

................................................................................................................................................................................

8.2 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

...................................................................................................................................................................................

8.3 บันทึก

.....................................................................................................................................................................................

8.4 กำหนดการ

.....................................................................................................................................................................................

8.5 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

..................................................................................................................................................................................

8.6 ภาพถ่ายกิจกรรม

................................................................................................................................................................................

8.7 แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ

...................................................................................................................................................................................

8.8 รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ

....................................................................................................................................................................................

เอกสาร หลักฐานอื่น

.....................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


ส่วนที่ 3 การประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม (ให้แนบผลการประเมินมาด้วย)

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย ดังนี้

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 ผลการดำเนินงานต้องปรับปรุง

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 ผลการดำเนินงานพอใช้

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดี

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.00 ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับดีมาก

สรุปผลการประเมินโดยรวมของ งาน / โครงการ / กิจกรรม (สรุปมาจากแบบประเมิน)

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

ส่วนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางปรับปรุงพัฒนา งาน / โครงการ/ กิจกรรม

1.ปัญหาและอุปสรรค...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2.แนวทางในการแก้ไข...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3. ข้อเสนแนะในการนำไปพัฒนากิจกรรม/งาน/โครงการ

ครั้งต่อไป.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................

จุดเด่นของงาน/โครงการ/กิจกรรม

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


จุดด้อยของงาน/โครงการ/กิจกรรม

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


                                                                                          ผู้รายงาน...................................................

                                                                                               (..................................................)

                                                                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน

                                                                                     รายงาน ณ วันที่............เดือน.......................พ.ศ................
หมายเหตุ 1. ให้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 10 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรร2. เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามแล้วให้ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานที่ ครูฉัฐรส บัญชาชาญชัย ห้องแผนงาน

แบบประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม

โรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่องาน/โครงการ................................................................................................................................................

กิจกรรม.............................................................................................................................................................

..

คำชี้แจง เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ 1 : การดำเนินงานปฏิบัติได้ต่ำกว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดำเนินงานปฏิบัติได้ 60 - 69%

ระดับคุณภาพ 3 : การดำเนินงานปฏิบัติได้ 70 - 79% ระดับคุณภาพ 4 : การดำเนินงานปฏิบัติได้ 80%

ขึ้นไป

 

                                                                                                                               ลงชื่อ ผู้ประเมิน

                                                                                                        (...........................................................)

                                                                                             วันที่.................เดือน...............................พ.ศ. ................รูปแบบการจัดทำเอกสารสรุปงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2557

1. ปก

2. คำนำ

3. สารบัญ

4. บทที่ 1 งาน/โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2554

1.1 งบประมาณที่ได้รับ

1.2 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของงาน/โครงการ

1.3 อื่น ๆ

5. บทที่ 2 ผลการดำเนินงาน

2.1 ผลการดำเนินงาน/โครงการ

2.2 อื่น ๆ

6. บทที่ 3 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

3.1 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

3.2 ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดควรพัฒนา

3.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต

3.4 ความต้องการช่วยเหลือจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น

3.5 อื่น ๆ

7. ภาคผนวก

แบบสรุปแต่ละงาน/โครงการ