3.งานบุคลากร
    งานบุคลากร เป็นงานสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับประสิทธิ์ภาพของบุคลากรเหล่านี้ 

ารเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ 
เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร