ค่า k‎ > ‎

โปรแกรมคำนวณค่า k

" สำนักงบประมาณ ขอเรียนว่าการพิจารณาเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ได้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมโดยรอบคอบ
เรียงลำดับก่อนหลังตาม วัน เดือน ปี ที่เสนอขอ ฉะนั้น การจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลใด จึงไม่มีผลต่อ
การพิจารณาเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ให้รวดเร็วกว่าปกติแต่ประการใด ซึ่งตามระเบียบข้าราชการพลเรือน และ
ประมวลกฎหมายอาญา (การให้สินบนเจ้าพนักงาน) หากได้มีการดำเนินการดังกล่าว จะมีความผิดร้ายแรง "


สำหรับโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) สามารถ Download ไปใช้งานได้ ทั้งนี้เมื่อ
Download โปรแกรมไปแล้ว ขอให้เรียกใช้เฉพาะในส่วนของ การคำนวณ เท่านั้น ส่วนของโปรแกรมที่เกี่ยวกับการ
จัดการฐานข้อมูลนั้น ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ สำนักงบประมาณจะทำการ Update ดัชนีราคาในแต่ละเดือนลง
ฐานข้อมูลในโปรแกรม ผู้ใช้เพียงแต่ Download โปรแกรมไป และทำการ Update ดัชนีราคา ในโปรแกรมที่
Download และ Setup ไว้แล้ว ดังนี้

1. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคย Download โปรแกรม
- เมื่อ Download โปรแกรมและ Setup ( โดย file "setup" ใน folder "disk1" จะได้ Folder ชื่อ
" CUCEM-K Version2" ) แล้ว ให้ copy file ชื่อ "dbK_VALUE.mdb" (ดัชนีราคา) จาก folder
"database" ไปทำการ update file ใน "CUCEM-K Version2" ก่อนใช้โปรแกรม

โปรแกรม CUCEM-K Version 2.0
MD5:301b354105ca08e7e8737e3b8d6322ae

2. กรณีที่ได้ Download โปรแกรมไปใช้งานแล้ว
- ในการ Update ดัชนีราคาให้ทำการ Download เฉพาะ file " dbK_VALUE.mdb "
ไปทำการ Update file ในโปรแกรมที่ Setup แล้ว และใช้งานอยู่เดิม (CUCEM-K Version2)

File : dbK_VALUE.mdb

และหากยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ สามารถหารือและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรง จาก
สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร. 0 2273 9027 ต่อ 3554

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม CUCEM-K version2Comments