เกี่ยวกับโครงการ

วิสัยทัศน์  (Vision)
           พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สามารถนำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยมาบูรณาการ  ตระหนักถึงคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ  (Mission)
           คุณภาพผู้เรียน

1.       พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

2.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

3.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4.       ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้คุณธรรม  จริยธรรม  ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต

5.       สร้างค่านิยมที่ดีงามทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน

6.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม          

คุณภาพบุคลากร

1.       พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

2.       ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำสื่อ/แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน

3.       ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน

คุณภาพการบริหารจัดการ/การจัดการเรียนรู้

1.       ดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

2.       จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

3.    มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

การปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

1.       นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน

2.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

3.       สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน

 เป้าประสงค์  (Corporative  Objective)

   คุณภาพผู้เรียน

          ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ  โดยบูรณาการภูมิปัญญาไทย  และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  และมีคุณธรรมจริยธรรม

          คุณภาพครู  บุคลาการ

1.        บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเต็มความสามารถ  และทำงานเป็นระบบอย่างมีความสุข

2.       ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม

การบริหารจัดการ

          การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ  มีขั้นตอน  ทันสมัย  สามารถกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลได้อย่างชัดเจน

การปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

          ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
Comments