บุคลากร

                            ชื่อ - สกุล  :  นายราเมศย์  จันทรัศมีภัทรา
                ตำแหน่ง    :  หัวหน้าโครงการ SMA
                                              
                            ชื่อ - สกุล  :  นายทิพย์  เจริญมาก
                            ตำแหน่ง    :  รองกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ

                            ชื่อ - สกุล  :  นางนิภา  จิตติ์ภักดี
                            ตำแหน่ง    :  รองกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารการเงินและทั่วไป

                            ชื่อ - สกุล  :  นางพรรณี  ผูกพันธ์ุ
                            ตำแหน่ง    :  รองกรรมการดำเนินงานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนการสอน  
Comments