ข่าวนักเรียน 

ปฏิทินการวัดและประเมินผล 

1.    ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

      ตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2564

2.    ส่งรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

      ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 (มส) ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564

3.    ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

      ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 (มส) วันที่ 18 มีนาคม 2564

4.    ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

       วันที่ 19 มีนาคม 2564

5.    ดำเนินการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เวลาเรียนให้ครบ ร้อยละ 80

      นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564

6.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3    

      วันที่ 25 มีนาคม 2564 

7.    สอบปลายภาคเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

      วันที่ 29,30,31 มีนาคม 2564

8.    ส่ง ปถ.05 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  วันที่ 2 เมษายน 2564

9.    ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

      วันที่ 5 เมษายน 2564

10.  ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2564

11.   ดำเนินการสอบแก้ตัว 5-7 เมษยน 2564

12.   ประกาศผลการสอบแก้ตัว 8 เมษายน 2564

13    อนุมัติการจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

       วันที่ 9 เมษายน 2564

14.   ส่งรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

      ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 (มส) วันที่ 22-24 มีนาคม 2564 

15.   ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 25-26 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

      ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 (มส) วันที่ 18 มีนาคม 2564

16.   ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

      วันที่ 26 มีนาคม 2564

17.   ดำเนินการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เวลาเรียนให้ครบ ร้อยละ ๘๐

       นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564

18.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2    

       วันที่ 31 มีนาคม 2564 

19.   สอบปลายภาคเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 

       วันที่ 5,7,8 เมษยน 2564

20.   ส่ง ปถ.05 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 วันที่ 16 เมษายน 2563

21.    ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

22.   ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2564

23.   ดำเนินการสอบแก้ตัว 18-31 พฤษภาคม 2564

24.   อนุมัติการเลื่อนชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เอกสารดาวโหลด

เอกสารในการจัดการเรียนการสอน

13.  แบบคำร้อง ขอมีสิทธิสอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 ภาพกิจกรรม 


ข่าวสารด้านการศึกษา

http://www.moe.go.th/moe/th/home/


http://www.dla.go.th
https://dltv.ac.th/