Embed gadget


ข่าวนักเรียน 


เด็กชายปิยพนธ์  ศรีเมือง 
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น วิชาภาาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 
ตัวแทนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมสึกษาตอนต้น
          ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
    7-10 สิงหาคม 2562
เด็กชายธนเสฎฐ์   อิ่มจิตรจร้ส

เอกสารดาวโหลด

เอการสารในการจัดการเรียนการสอน

 ภาพกิจกรรม 

                      

                       

         พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน'61               พิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรียมราช'61 
           วันที่ 29-30 มีนาคม 2561                               วันที่ 21 มีนาคม 2561           
                                                                                                                  
             
                     
       วันเทศบาลประจำปีการศึกษา 2562                              ชนะเลิศประกวด
            วันที่ 16 มกราคม 2562                              วาดภาพระบายสีวันวิสาขบูชา
                                                                         วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ข่าวสารด้านการศึกษา

http://www.moe.go.th/moe/th/home/


http://www.dla.go.th
https://dltv.ac.th/