ข่าวนักเรียน 

 ๑.  ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

     ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒.   แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ (มส) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓.   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ (มส) ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔.   ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ระหว่างวันที่ ๒-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๕.   ดำเนินการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เวลาเรียนให้ครบ ร้อยละ ๘๐

     ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๖.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๗.   สอบปลายภาคเรียน วันที่ ๙,๑๐,๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๘.   ประกาศผลการสอบวันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๖๓

๙.   ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑๐.  ดำเนินการสอบแก้ตัว ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เอกสารดาวโหลด

เอกสารในการจัดการเรียนการสอน

13.  แบบคำร้อง ขอมีสิทธิสอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 ภาพกิจกรรม 


ข่าวสารด้านการศึกษา
http://www.moe.go.th/moe/th/home/


http://www.dla.go.th
https://dltv.ac.th/