นางพรรณพร โพธิจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา

นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายทศพล พลอยเพ็ชร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายณัฐพล จักรเพชร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายนริศ ปืนแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563

รายการแข่งขันอายุไม่เกิน 16 ปี

-เปตอง ทีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

-เปตอง ทีมชาย ไ้ดรับรางวัลรองชนะเลิศ