วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมดี ด้วยการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*_*______________________________________________________________________*_*

อัตลักษณ์  "ไหว้สวย  ยิ้มใส   ใส่ใจการงาน"

            ไหว้สวย          หมายถึง ผู้เรียนมีการไหว้  ทำความเคารพต่อผู้รักการเคารพในระดับต่างๆ

            ยิ้มใส               หมายถึง มีรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้เรียน   

            ใส่ใจการงาน   หมายถึง มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มุ่งมั่น ตั้งใจ รับผิดชอบต่อการทำงานที่รับมอบหมายทั้งส่วนตัวและส่วนรวมจนประสบผลสำเร็จ

*_*______________________________________________________________________*_*

เอกลักษณ์ "บรรยากาศดี   สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นสัมพันธ์ชุมชน"

        บรรยากาศดี           หมายถึง บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ และนอกห้องเรียนสวย สะอาดน่าอยู่

        สิ่งแวดล้อมเด่น      หมายถึง โรงเรียนดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

        เน้นสัมพันธ์ชุมชน  หมายถึง โรงเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

Comments