นางวันทนา     ชูช่วย
   ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

โทร : 081-6038021
E-mail : wanthana@yanghom.ac.th

                                                                 
   
 นายคำรณ     ลือชา
ครู คศ. 3
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
 นายสมศักดิ์     ใจเที่ยง
ครู คศ. 3
 นายบุญเปล่ง     ค้าแก้ว
ครู คศ. 3
 หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 โทร : 081-8844693
khamron@yanghom.ac.th
  โทร : 083-7667164
 somsak@yanghom.ac.th
  โทร : 082-8948462
boonpleng@yanghom.ac.th