นายวิเชียร     มังคละ  
            ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
            โทร : 094-6238714 
            E-mail : wichian@yanghom.ac.th
                                                                 
 
 
 นายคำรณ     ลือชา
ครู คศ. 3

  นายบุญเปล่ง     ค้าแก้ว
ครู คศ. 3
นายสมศักดิ์     ใจเที่ยง
ครู คศ. 3
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงิน 
 โทร : 081-8844693
khamron@yanghom.ac.th
  โทร : 082-8948462
boonpleng@yanghom.ac.th
  โทร : 092-4920330
somsak@yanghom.ac.th