พันธกิจ

1.  จัดการบริหารงานแบบเชิงระบบและแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.  จัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

4.  เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม

5.  ส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

6.  ส่งเสริมความเป็นเลิศของโรงเรียน 

Comments