ประวัติโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

(วันอาทิตย์ ที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗)

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๘ ถนนสายเทิง เชียงของ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

     โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมเดิมชื่อ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม สาขาตำบลยางฮอม กรมสามัญศึกษาได้ประกาศ
จัดตั้งเป็นสาขาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๗ ซึ่งสภาตำบลยางฮอม(ขณะนั้น) ได้มอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์ซึ่งมีอาคารหอประชุมชั่วคราวและสถานีอนามัยตำบลยางฮอมที่สร้างไว้และทางชุมชนได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวแบบมุงคาไว้ ๑ หลัง 
ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยนำนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของตำบลยางฮอมมาเข้าเรียน เมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๗ โดยมี นายชัยวัฒน์    ริณพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลวิทยาคม เป็นผู้ดูแลสาขา

     วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม สาขาตำบลยางฮอม  เป็นเอกเทศชื่อ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม และได้แต่งตั้งให้ นายชัยวัฒน์ ริณพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ต่อมาได้มีคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ ๒๐๒๕/๒๕๔๑ แต่งตั้งให้นายชัยวัฒน์            ริณพัฒน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑

     ปีการศึกษา ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชน เอกชน ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพิ่มเติม  ในวันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑  ต่อมามี พ.ต.ท.ปรีชา   คำกัน สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยแม่ชีอำพร  จิตรนาน คุณอัมรา  อินทรเสนา  คุณสัญญา  สันหัด  ภรรยานายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มาเยี่ยมโรงเรียนและได้ให้การสนับสนุนในการสร้างอาคารชั่วคราว(อาคารปฏิรูป) ตามแบบของกรมสามัญศึกษา ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน โดยสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยทางโรงเรียนและชุมชนร่วมกันสร้าง(แรงงาน)จนแล้วเสร็จ โดยตั้งชื่อว่า อาคารสายสัมพันธ์

     สภาพทางภูมิศาสตร์ เขตติดต่อกับโรงเรียน ทิศเหนือจรดห้วยลึก ทิศใต้ติดกับโรงพยาบาลขุนตาล ทิศตะวันออกจรดดอยยาว ดอยผ่าหม่น ทิศตะวันตกจรดถนนสายเทิง-เชียงของ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๗ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา โรงเรียนเปิดทำการสอนแบบสหศึกษา มีทั้งนักเรียนประจำ (นักเรียนบ้านพักกินนอน) และนักเรียนเดินทางไปกลับ โดยแยกนักเรียนตามเผ่าพันธ์ ดังนี้ นักเรียนพื้นราบ นักเรียนไทยลื้อ นักเรียนเผ่าเย้า นักเรียนเผ่าม้ง สำหรับที่พักในโรงเรียน(นักเรียน)ทางโรงเรียนได้ขอบริจาควัสดุจากวัดต่างๆ ในตำบลต้า ตำบลยางฮอม เพื่อสร้างอาคารบ้านพัก จนถึงปัจจุบันทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างบ้านพักแบบอาชีวะ จำนวน ๑ หลัง

     ปัจจุบันมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้

สร้างด้วยงบประมาณ

      อาคารเรียนไตรคีรีศรียางฮอม  แบบ ๒๐๖/๒๗                       จำนวน 1 หลัง

      อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรสายสัมพันธ์และศรีสามม่อน        จำนวน 2 หลัง (จำนวน ๑๒ ห้องเรียน)

      อาคารโรงอาหาร                                                                    จำนวน   ๑ หลัง

      อาคารโรงฝึกงาน                                                                    จำนวน  ๑ หลัง

      หอประชุมขนาด ๑๐๐/๒๗  ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗                จำนวน  ๑ หลัง

      บ้านพักครู                                                                              จำนวน  ๓ หลัง

      บ้านพักผู้บริหาร                                                                     จำนวน  ๑ หลัง