เป้าประสงค์

จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา อาชีพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารแบบเชิงระบบ และแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข  
Comments