กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 


 หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวทองเหรียญ    วงค์ชัย
ครู คศ. 2
 
 นายปิยวัฒน์    คนเก่ง
ครู คศ. 3
 
 
 นางชฎาพร    บุญนิล
ครู คศ. 2
  

  
Comments