กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 


 หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวทองเหรียญ    วงค์ชัย
ครู คศ. 1
 
 นายปิยวัฒน์    คนเก่ง
ครู คศ. 2
  
 นางสาวชฎาพร    มูลศรี
ครู คศ. 1
  
นางสาวชัญญานุช     ทารัตน์
พนักงานราชการ
  


นายสุริยัน     วรรณสอน
ครู คศ. 2
(ไปช่วยราชการ)

Comments