กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 


หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายคำรณ  ลือชา
                       ครู คศ.3

 

นายวสันต์     ทรัพย์มามูล
พนักงานราชการ
         
 

 


นางสาวกัลยกร     สารทอง
พนักงานราชการ

Comments