กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายรังสันติ์  บุญคำ
   ครู คศ. 3
 
นายพิชฌา  หอมนาน
ครู คศ. 2
 


 นางสาวดนุชา     ศรีวงศ์
พนักงานราชการComments