ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1/2560

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

  2

12

14

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

10

  6

16

มัธยมศึกษาปีที่ 2

  8

  5

13

มัธยมศึกษาปีที่ 3

13

22

35

รวม ม.ต้น

33

45

78

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

  2

  6

  8

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

  3

  8

11

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

  5

  7

12

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

  9

  7

16

มัธยมศึกษาปีที่ 6

  8

12

20

รวม ม.ปลาย

27

40

67

รวมทั้งหมด

60

85

145

ผู้บริหาร

-

1

  1

ข้าราชการครู

9

3

12

พนักงานราชการ

1

2

  3

ลูกจ้างชั่วคราว

2

1

  3

รวมทั้งหมด

12

8

20

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2560

Comments