ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1/2563

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

17

9

26

มัธยมศึกษาปีที่ 2

10

11

21

มัธยมศึกษาปีที่ 3

10

6

16

รวม ม.ต้น

37

    26       63

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

5

4

9

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

6

8

14

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

1

4

5

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

5

4

9

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

2

11

13

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

4

4

8

รวม ม.ปลาย

23

35

58

รวมทั้งหมด

60

61

121

ผู้บริหาร

1

-

1

ข้าราชการครู

9

3

12

พนักงานราชการ

1

3

4

ลูกจ้างชั่วคราว

2

2

4

รวมทั้งหมด

12

9

21

ข้อมูล ณ 28 สิงหาคม 2563

    
Comments