โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษานักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
ท่านผู้มีอุปการคุณที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน สามารถบริจาคได้ที่

 ชื่อบัญชี    กองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
 เลขที่บัญชี 020055554768

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขุนตาล

**สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค
 
 
 
 
  


ผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

   
นักเรียนที่รับทุนเรียนดีและยากจน ปี พ.ศ. 2558

                                จำนวน    17   ทุน
 

 
 
 
 
 
 
   

การพัฒนาห้องสมุด
  
  


การพัฒนาระบบน้ำปะปาโรงเรียนให้สะอาด

  
  


กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน
 
 
 
 
  

  

ปีการศึกษา 2559 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างทักษะให้นักเรียน
 สร้างฝาย
 
  
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ