หน้าแรก

การทักทายในภาษาจีน
1.你好
    Nǐ hǎo
    หนี่ห่าว
    สวัสดี

2.您好
    Nín hǎo
    หนินห่าว
    สวัสดี

3.早安
   Zǎo ān
   เจ่าอาน
   อรุณสวัสดิ์

4.早上好
   Zǎoshang hǎo
   เจ่าซ่างห่าว
   สวัสดีตอนเช้า

5.晚安
   Wǎn'ān
   หวานอาน
   ราตรีสวัสดิ์

6.晚上好
   Wǎnshàng hǎo
   หว่านซ่างห่าว
   สวัสดีตอนเย็น

7.老师好
   Lǎoshī hǎo
   เหล่าซือห่าว
   สวัสดีคุณครู/อาจารย์
   
8.好久不见,你怎么样?
   Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zěnme yàng?
   ห่าวจิ่วปู๋เจี้ยน หนี๋เจิ่นเมอย่าง
   ไม่ได้เจอกันนาน เป็นไงบ้าง

9.最近忙吗?
   Zuìjìn máng ma?
   จุ้ยจิ้น หมางมะ
   ช่วงนี้ยุ่งไหม

10.你身体好吗?
      Nǐ shēntǐ hǎo ma?
      หนี่เซินถี่ห่าวมะ
      คุณสุขภาพเป็นไงบ้าง

11.我的身体很好。
      Wǒ de shēntǐ hěn hǎo.
      หว่อเตอเซินถี่เหิ่นห่าว
       สุขภาพฉันดี

12.你父母身体好吗?
      Nǐ fùmǔ shēntǐ hǎo ma?
      หนี่ ฟู่หมู่ เซินถี่ ห่าวมะ
      พ่อแม่คุณสุขภาพเป็นไงบ้าง

13.带我向他们问好。
     Dài wǒ xiàng tāmen wènhǎo.
     ไต้หว่อเซี่ยงทาเมิน เวิ่นห่าว
      ฝากสวัสดีพ่อแม่คุณด้วย

14.你好吗?
      Nǐ hǎo ma?
      หนีห่าวมะ
      คุณสบายดีไหม

15.我很好,你呢
      Wǒ hěn hǎo, nǐ ne
      หว่อ เหินห่าว หนี่เนอ
      ฉันสบายดี คุณล่ะ

16.我也很好。
      Wǒ yě hěn hǎo.
      หว่อ เหย่ เหิน ห่าว
      ฉันก็สบายดี
การกล่าวลาในภาษาจีน

1.再见
   Zàijiàn
   จ้าย เจี้ยน
   พบกันใหม่

2.明天见.
   Míngtiān jiàn.
   หมิงเทียนเจี้ยน
   พรุ่งนี้เจอกัน

3.回头见.
   Huítóu jiàn.
   หุยโถวเจี้ยน
   แล้วพบกันใหม่

4.有空长联系.
   Yǒu kòng cháng liánxì.
   โหย่วโค่งฉางเหลียนซี่
   มีเวลาเจอกันใหม่นะ
  
5.对不起,我先走了.
   Duìbùqǐ, wǒ xiān zǒuliǎo.
   ตุ้ยปู้ฉี่ หว่อเซียนโจ่วเลอ
   ขอโทษนะ ฉันต้องไปก่อนแล้ว

6.你多保重.
    Nǐ duō bǎozhòng.
    หนี่ ตัว ป่าว จ้ง
    ดูแลตัวเองให้ดีๆนะ

7.一路平安
    Yīlù píng'ān
     อี๋ลู่ผิงอาน
     เดินทางโดยสวัสดิภาพ

8.一路顺风
    Yīlù shùnfēng
    อี๋ลู่ซุ่นเฟิง
    เดินทางโดยสวัสดิภาพ

9.到了以后,我给你打电话。
     Dàole yǐhòu, wǒ gěi nǐ dǎ diànhuà.
     เต้าเลออี่โฮ่ว หวอเก่ยหนี่ต่าเตี้ยนฮว่า
     หลังจากไปถึงแล้ว ฉันจะโทรศัพท์หาคุณ
 
Comments