Avaluació‎ > ‎

Rúbrica Avaluació Debat

El debat que farem a classe serà avaluat per la professora tenint en compte la rúbrica que trobaràs a continuació. La nota obtinguda serà de tot el grup, però en alguns casos, si hi ha algun membre que destaqui per sobre o per sota de la resta, això ho veurà reflectit de forma justificada en aquesta nota.

NÚMERO I NOM DE L’ACTIVITAT:

 

ELEMENTS A

AVALUAR

NO ASSOLIT

SUFICIENT (1) /

BÉ (2)

NOTABLE (3)

EXCEL·LENT (4)

TOTAL

Identifica les idees clau, tant del tema que han de defensar com les dels altres grups que han de debatre.

·    Cita idees no pertinents.

·    No aporta dades.

·    Planteja preguntes poc coherents, irrellevants o massa generals.

·    Identifica algunes de les idees clau, a partir de reproduir literalment quelcom de la información trobada.

·    Aporta dades poc contrastades o irrellevants.

·    Formula preguntes o dóna raons poc consistents.

·    Identifica algunes de  les idees clau i les expressa amb paraules pròpies, d’una manera pertinent.

·    Aporta algunes dades rellevants i contrastades.

·    Formula preguntes rellevants, però analitza només una de les variables o aspectes.

·    Identifica totes les idees clau, les interelaciona i les expressa amb paraules pròpies, d’una manera pertinent.

·    Aporta dades rellevants i contrastades en totes els seus arguments i preguntes.

·    Formula preguntes rellevants, tenint en compte totes les variables, i distigeix entre fets i opinions.

 

Freqüència

 

Intervé amb massa freqüència: domina la discussió, no permetent als alumnes (o fins i tot de vegades al mestre) que contribueixin. O no diu res o crea distraccions.

De tant en tant fa comentaris, però ho fa en moments que trenquen el fil de la discussió.

 

Contribueix regularment als debats i permet als altres parlar respectant els  torns.

La  freqüència de les intervencions és òptima (just:a, ni molt freqüents per tal de dominar, ni tan poc que no hi ha una contribució). Intervé en tant hi ha silencis per continuar el debat, però calla per  deixar pas a les contribucions dels altres.

 

Rellevància

·    Els comentaris no estan relacionats amb el  tema que ens ocupa, o torna a la part anterior de la discussió.

·    El llenguatge és tan general o confús que és difícil entendre on encaixa el comentari.

En els seus comentaris només és capaç de repetir el que ja s'ha dit, o desviar la discussió, de tant en tant. El llenguatge és força general.

 

·    Les contribucions estan relacionades amb el tema, i es dóna suport  per fer connexions entre el tema i els comentaris dels alumnes.

·    A vegades se li han de fer preguntes per sol.licitar aclariments. El llenguatge és clar, encara que una mica general, i amb alguns detalls específics.

·    Les seves aportacions contribueixen a millorar la lliçó o discussió: és capaç de  fer una pregunta clau, elaborar, aportar coneixement personal pertinent, continuar la discussió, identificar els problemes o portar la discussió a un altre nivell.

·    Utilitza el vocabulari del tema per ser precís i clar..

·    Capaç de sintetitzar o indicar les mancances o ampliacions del tema.

 

Adeqüació a les normes/pautes

culturals i de la Comunitat Educativa

·    Els comentaris no es centren en la discussió.

·     Interromp amb freqüència i/o és irrespectuós.

·    A part de les converses, el llenguatge corporal, les accions, els comentaris inapropiats o els sons poden interrompre la participació de la classe.

 

·    Escolta o manté el contacte visual de de manera intermitent, de manera que els comentaris són de vegades fora de lloc  o no segueixen el  fil del debat.

·    Escolta com els altres contribueixen.

·    En els seus comentaris reconeix i recull les contribucions dels altres.

·    Fa preguntes i respon a les preguntes del debat.

·    Manté el contacte visual.

·    Escolta activa i atenta dels altres abans de fer comentaris.

·    Els comentaris es centren en el tema de discussió.

·    Tant els comentaris com el llenguatge corporal valoren i promouen les contribucions dels altres.

·    Manté el contacte visual assentint amb el cap.

·    

OBSERVACIONS

MEMBRES

 

NOTA FINAL

 

Comments