Avaluació

Per tal de poder avaluar la feina feta, caldrà que tingueu presents que es valoraran i es puntuaran els següents paràmetres de la forma especificada en les rúbriques:


  • L'activitat de debat s'avaluarà també per grup però tenint en compte La rúbrica Debat.

  • També hi haurà un apartat que caldrà que l'avalueu vosaltres mateixos tenint en compte La rúbrica d'avaluació de treball en grup. En aquest cas, caldrà que tots el membres del grup es descarreguin l'arxiu corresponent, l'omplin i el penjin al moddle a l'apartat corresponent ("Avaluació del grup")

Per tal de superar aquest treball, caldrà haver superat totes les rúbriques.

La nota numérica final obtinguda es donarà a classe tenint en compte els següents percentatges:

NOTA FINAL:
  1. Activitat 1: 10%
  2. Activitat 2: 10%
  3. Activitat 3: 20%
  4. Activitat 4: 10%
  5. Activitat 5: 20%
  6. Debat: 10%
  7. Treball en grup: 10%
  8. Actitud de treball durant les classes: 10%