Guia didàctica

GRUP CLASSE

DURADA

PERÍODE

CURS ESCOLAR

PROFESSOR/A

1r cicle superior

12-16 sessions

1r trimestre

2013-2014

TERESA TORNÉ

MATÈRIA

TÍTOL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL

LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ: Les persones són éssers vius? És el mateix nutrició i alimentació?

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconèixer les quatre funcions que intervenen en el procés de la nutrició.

• Conèixer el funcionament de l’aparell digestiu, el respiratori, el circulatori i l’excretor.

• Identificar les parts o els òrgans que formen aquests aparells.

• Diferenciar quins hàbits són beneficiosos i quins perjudiquen la salut.

• Valorar la dieta variada i equilibrada i la pràctica de l’esport com a font de salut.

• Iniciar-se en el treball a partir d’una webquest.

• Saber treballar en grup de manera cooperativa.

• Conèixer els noms dels òrgans que formen els aparells digestiu, respiratori, circulatori i excretor i el seu funcionament.

• Expressar idees, organitzar-les de manera ordenada i exposar-les als companys de classe.

• Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació.

• Desenvolupar activitats d’autocrítica i autoreflexió sobre la pròpia salut.

• Participar activament del treball en grup.

1.  Saber explicar en què consisteix la funció de la nutrició.

2.  Identificar els òrgans dels aparells que intervenen en el procés de la nutrició.

3.  Descriure els processos de la digestió, respiració, circulació de la sang i l’eliminació de substàncies.

4.  Saber relacionar determinats hàbits de salut amb els beneficis que aporten i conèixer també les repercussions que els hàbits incorrectes tenen sobre la salut.

5.  Exposar oralment amb claredat el treball en grup.

CONTINGUTS

• Què és la nutrició?

• L’aparell digestiu.

• L’aparell respiratori.

• L’aparell circulatori.

• L’excreció.

• Cuida’t i fes salut.

• Per saber-ne més: La dieta equilibrada i els nutrients.

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

MATERIALS RECURSOS

ORG. SOCIAL

TEMPS

ATENCIÓ

DIVERSITAT

ACTIVITATS AVALUACIÓ

INICIALS

1

Comunicació dels objectius de la unitat i dels criteris d’avaluació.

Fitxa objectius

 

GG

15 min

 

 

2

Explorar què en sabem ja sobre la nutrició

Paper i llapis

I / PG

15 min

 

 

3

Posada en comú (què en sabem?): pluja d’idees.

PDI

GG

15 min

 

 

4

Projecció vídeo introductori

PDI

GG

15 min

 

 

DESENVOLUPAMENT

5

Presentació de continguts: fem una webquest

Formació de grups i repartiment de tasques

PDI

GG

1 h

 

 

6

Investigació: recerca guiada d’informació sobre la nutrició humana

Aula Informàtica

Internet

I / PG

2 h

 

1 a 4

7

Activitats: realització de les activitats proposades a la webquest

Aula Informàtica

Internet

I / PG

2 h

 

1 a 4

8

Elaboració document final: Google Docs + llibre virtual

Aula Informàtica

Internet

I / PG

2 h

 

1 a 4

SÍNTESI

9

Exposició oral dels treballs

PDI

I / PG

2 h

 

5

10

Presa d’apunts sobre la intervenció dels altres grups

Fitxa individual

I

 

Activitat d'ampliació

1 a 5

11

Mapa conceptual i mural

Paper i llapis

I / PG

2 h

Activitat de reforç

1 a 8


ORGANITZACIÓ SOCIAL

GG       gran grup

PG       petit grup

P          parelles

I           individual

Comments