Pla d'Acció Tutorial

L’objectiu d’aquest Sites és per una banda, que quedi escrita la  conceptualització de l'orientació educativa i de la tutoria a l’ESO de l’IE i per altra, serveixi per emmarcar el contingut del nostre PAT. L'elaboració del document va ser portada a terme pel professorat que va participar en formació interna del centre, el curs 2014/2015.

Volem que aquesta planificació afavoreixi l'acompanyament de cadascun dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge i escolarització a l’ESO.

El nostre Sites,  emmarca  i plasma el conjunt d'actuacions que fem a l’ESO, des de l'equip docent, des de l'equip de tutors i amb estreta col·laboració dels professors d'orientació educativa. Les diferents pestanyes del mateix organitzen tota la informació i recursos necessaris per a l’acció orientadora i tutorial.

Conté també quatre graelles (una per a cada nivell) on queda estructurada la programació/previsió  temporal d’accions amb l’alumnat, famílies i professorat en curs.

Una pestanya sobre avaluació (que ens permetrà, en finalitzar el curs 2015/2016, valorar accions tutorials i us del sites com a eina comunicativa i de treball) que contindrà:

o   Un qüestionari per a professorat.

o   Una rúbrica per a l’alumnat.

o   Un qüestionari per a les famílies.

 

L’establiment de coordinacions amb els centres de la nostra zona d’influència també és una acció prioritària per un bon acompanyament i orientació al nostre alumnat.

Sabem que l'assoliment d'un acompanyament reeixit de l'alumne i del grup classe té molt a veure amb les estratègies d'aula (de clima, de gestió i de dinàmica) i d'aprenentatge (metodològiques, didàctiques, d'avaluació) les quals hem d’anar compartint.

L’orientació a l’alumnat del centre requereix continuïtat i coherència en les accions d’acompanyament que, sens dubte,  han de sortir d’un projecte global.

Per a poder fer una bona acció tutorial, necessitem estructurar molt bé les accions dins l’espai i el temps que tenim en el centre, donant el temps i l’espai necessari per a la seva priorització.

 

L'acció tutorial ha de ser un conjunt d'activitats educatives interrelacionades per el foment de les competències següents:
 • Aprendre a ser un mateix (amb confiança, responsabilitat, seguretat, autoconeixement, constància i autoestima).
 • Aprendre a ser autònom (a partir de la cura d'un mateix i de l'entorn, de participar i orientar-se en la presa de decisions en l'espai i en el temps).
 • Aprendre a aprendre (amb hàbits de treball, pautes d'estudi, capacitat d'esforç, disciplina, atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, crític i creatiu).
 • Aprendre a comunicar-se (a partir de l'expressió de les pròpies emocions, sentiments, necessitats i idees, capaç de conversar en grup per construir, tenint en compte la comunicació verbal però també la no verbal).
 • Aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de cooperació, la comprensió i interacció amb la realitat social i el valor i respecte per les diferències).

 

A l'ESO, prioritzarem:

 • Els processos d’acollida tant de l’alumnat de nova incorporació a 1r d’ESO com a les incorporacions al llarg dels trimestres d’alumnat qualsevol curs i, especialment l’alumnat provinent d’altres cultures i/o sistemes educatius diferents al nostre.
 • L’absentisme i falta de motivació en assistir a l’ESO.
 • Els episodis de greu desorientació personal, acadèmica i professional.
 • L’educació en valors i desenvolupament moral del nostre alumnat. En aquest sentit els següents valors son prioritaris en la nostra acció educativa:
  • Coeducació.
  • Educació intercultural.
  • Educació per la pau.
  • Educació socioemocional.
  • Educar en el respecte.
  • Educar en l’esforç i la responsabilitat.

 

Per acomplir això:

 • Estarem molt atents a les demandes de l’alumnat les quals es poden manifestar de moltes maneres.
 • Atents també a la detecció de necessitats i fer les valoracions psicopedagògiques necessàries, en col·laboració amb l’EAP i amb altres sistemes i subsistemes implicats en les manifestacions comportamentals i conductuals de l’alumnat.
 • Treballarem des dels següents àmbits: equip docent, tutor de grup, equip d’orientadors.
 • Utilitzarem: tutoria de grup/classe, tutoria individual, tutoria personalitzada, tutoria dinàmica. Les eines d'acompanyament, enteses com a estratègies mediadores per afavorir l'autoorientació i la presa de consciència dels aprenentatges i de l'evolució personal de cadascun dels alumnes. Aquestes eines d’acompanyament les entenem de dues maneres:

a.  D'aprenentatge i d'avaluació formativa inherents als models didàctics competencials i orientadors, dins de les àrees (fitxes de reflexió sobre l'aprenentatge, pautes d'interrogació, rúbriques i carpetes d'aprenentatge).

b. De tutoria, afavoridores de l'autoconeixement, la reformulació i definició d'accions de canvi i millora, tant pel que fa a l'evolució personal com a la relacional i cívica (els projectes de millora personal, els contractes personalitzats, i els itineraris d'orientació acadèmica i professional).

 • En l’horari del tutor de grup hi haurà una hora complementària per aquestes accions.
 • Tindrem reunió de tutors setmanal de 1r i 2n per una banda i de 3r i 4t per l’altra, coordinades per coordinadora pedagògica i cap d’estudis adjunt/orientadora respectivament.
 • Fomentarem la tutoria entre iguals i els acompanyaments intra i internivells.
 • Els orientadors del centre exerciran de cotutors per a determinats alumnes de 1r i 2n d’ESO.
 • Part d’hores professorat es dedicaran a les accions personalitzades en tres moments: Projecte Escolta’m; Espai esbarjo; Espai de reflexió.
 • Aplicarem la proposta curricular “servei comunitari” amb l’alumnat de 4t d’ESO dins el projecte “Clica on”
 • Continuarem participant en projectes proposats des d’altres àmbits externs al centre (salut, seguretat ciutadana...)
 • Implicarem les famílies. Les reunions de grup i les individualitzades; la carta de compromís educatiu, etc.
 • Fomentarem la participació de l’alumnat en la presa de decisions del centre des del grup classe, la junta de delegats i la participació activa al Consell Escolar.L'acció tutorial i l'orientació educativa a 1r i 2n d'ESO

L’objectiu principal serà motivar l’alumnat i la família cap el procés d’aprenentatge que implica l’ESO. A més prioritzem:

 • L’assignació de tutoria a docents que imparteixen matèries al conjunt del grup classe, o professor o professora orientador fent funció de tutor o cotutor docent de grups
 • La continuïtat del tutor de grup durant els dos cursos
 • El traspàs primària/secundària
 • La concreció dels ajustaments i/o propostes curriculars i organitzatives (PIM, PI...)
 • L'elaboració i/o actualització  en el full de seguiment acadèmic (les observacions, decisions i mesures realitzades respecte al procés d'aprenentatge de l'alumne).

 

L'acció tutorial i l'orientació educativa a 3r i 4t d'ESO

L’objectiu principal serà guiar l'alumne  i la família cap a la concreció de la presa de decisions i l'itinerari formatiu. A més prioritzem:

 • L’Autoconeixement com a referent essencial.
 • Continuar la detecció i anàlisi de les habilitats i potencialitats de l'alumne.
 • Informarem i proporcionarem les vies d’accés, a l’alumnat que ho necessiti, dels programes de diversificació curricular com a mesura d’atenció a la diversitat.
 • El tutor o tutora i l'orientador o orientadora , conjuntament amb la família, ajudarem l’alumnat en la tria de l’ itinerari de quart d'ESO que s’ajusti més a les necessitats i interessos de l’alumnat.
 • Proporcionarem la informació i orientació necessària sobre les ofertes acadèmiques i professionals existents, especialment en l'accés a estudis o en activitats posteriors sempre des de la demanda realista i coherent amb la societat actual i venidera.
 • Abans de la preinscripció, i, amb l’aval de tota la feina feta, posarem a l’abast de l’alumnat i les famílies un document confidencial i no prescriptiu: El consell orientador on hi costarà les opcions més adequades de futur, les competències desenvolupades per l’alumnat i les seves expectatives. Per donar a conèixer i compartir el contingut del consell orientador, el tutor o tutora —i quan es consideri convenient l'orientador o orientadora del centre— mantindrem una entrevista amb l'alumne i la família per intercanviar la proposta que el centre fa de l'itinerari  formatiu de l'alumnat.
 

 

Nota: tota la informació continguda en aquest document PAT es complementa amb el nostre NOFC i s’especifica  algun aspecte en el projecte d’acollida per a professorat curs 2015/2016.

Comments