Eines metodològiques

Aquí trobareu reallotjat tot el material de l'antic web Eines metodològiques per al treball de recerca de batxillerat resultat d'una llicència d'estudis del professor Albert Piñero, a cadascun dels apartats hi trobareu un arxiu pdf descarregable. Com a conseqüència del tancament del servei phobos d'xtec hem creat aquesta solució d'urgència, es tracta doncs, d'un web provisional i en construcció.

Albert Piñero


PRESENTACIÓ
Les tipologies a l’ús sobre treballs de recerca a batxillerat solen estar confeccionades sobre la base de classificacions prèvies de matèries i disciplines o a partir de l’objecte o tema d’estudi. No ens sembla pas el millor sistema si acceptem que l’aprenentatge fonamental que es fa a través del treball de recerca de batxillerat és de tipus metodològic. D'acord amb aquesta convicció, proposem donar la centralitat a l'aspecte dels procediments ja des del moment de la planificació dels treballs de recerca, i creiem que els procediments més adequats per fer recerca a batxillerat han de prioritzar el treball amb documents i fonts primàries, han de ser procediments el màxim de concrets i operatius, que no pressuposin el coneixement d’excessius referents culturals, contextuals i acadèmics per part dels alumnes i procediments que permetin objectivar al màxim el treball de l’alumne per tal d'evitar el perill, sempre present, de treballs purament bibliogràfics. Al cap i a la fi el més destacable és que l’alumne faci la seva modesta i petita recerca en un camp concret, que descobreixi els arxius, les biblioteques, les hemeroteques, les entrevistes, els documents, els textos, les dades estadístiques, etc., i que aprengui els procediments necessaris per tal d’extraure’n la informació necessària o per tal de generar-la i tractar-la amb el rigor exigible a tot treball intel·lectual. És per totes aquestes raons que proposem la següent tipologia de treballs de recerca basada en criteris metodològics:

 
TIPUS DE RECERCA


 ESTRATÈGIA METODOLÒGICA
 
Treballs descriptius i de catalogació

Recollida, anàlisi i classificació o ordenació d’una
quantitat important i significativa de dades


 
Treballs explicatius

Plantejament o consideració d’hipòtesis explicatives o
interpretatives, avaluació i contrastació


 
Treballs comparatius

Elaboració i aplicació de criteris de comparació entre
dos o més elements

 
Estudi de cas:
- Estudi de cas biogràfic
- Estudi de cas d’un grup o institució social
- Genealogia i memòria familiar


Descobriment i comprensió de particularitats
significatives

Per a cada tipologia de treball proposem alguns procediments i tècniques que poden ser d'utilitat, així com pautes concretes de realització, exemples i models. En concret hi trobareu indicacions i pautes sobre:
• com plantejar un projecte de recerca fixant el problema i els objectius adequats a cada estratègia
• com elaborar el marc teòric corresponent
• les fonts d’informació primària i com accedir-hi
• algunes tècniques i procediments concretes de recollida i tractament de la informació adequades per a cada estratègia metodològica
• exemples concrets de recerques viables a fer amb fonts primàries
• eines informàtiques disponibles
• pautes encaminades a orientar els alumnes sobre com estructurar i redactar apartats importants relacionats amb la metodologia com ara la introducció i les conclusions
• pràctiques i exercicis concrets per preparar els aspectes metodològics del treball de recerca amb els alumnes a l'aula
Comments