Informacions‎ > ‎

Justificants d'assistència

Per justificar les faltes d'assistència, s'ha d'omplir el següent model
 
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Institut CAP DE CREU


Teresa Miramont, s/núm.

17488 – Cadaqués                                                                                      

(  972-25.11.11                                                                  

Fax       972- 25.11.13

E-mail : b7006678@xtec.cat

 

 

 

                                                 

JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA

 

Alumne/a:

 

 

Grup:

N. d’hores:

Dia/es:

 

 

Motiu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents que s’adjunten:

(Si s’escau)

 

 

 

 

 

Cadaqués,_____d __________________de 20__

 

 

Signatura

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS:

1.- Cal que signi el pare, la mare o el tutor/a legal si l’alumne /a és menor d’edat ( La falsificació de firmes és una incidència molt greu ).

2.- No s’acceptarà cap justificació si ha passat més d’una setmana a partir de la incorporació.