Centre‎ > ‎

Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)

INFORMACIONS ADREÇADES ALS ALUMNES I A LES FAMÍLIES

 

Drets i deures dels alumnes. Incidències i sancions. Absències i retards. Carta de compromís.

 DRETS I DEURES DELS ALUMNES

Drets dels/ de les alumnes

1.    Els/les alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de qualitat.

2.    A més dels drets reconeguts en la Constitució, en l’Estatut d’Autonomia i en la regulació orgànica del dret a l’educació, els/les alumnes tenen dret a:

a)    L’accés a l’educació en condicions d’equitat i a la igualtat d’oportunitats.

b)   Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, tingui en compte el seu ritme d’aprenentatge i n’ incentivi i valori l’esforç i el rendiment.

c)    La valoració objectiva del seu rendiment escolar i del seu progrés personal, i a ser informats dels criteris i dels procediments d’avaluació.

d)   Ser educats/des en la responsabilitat.

e)    Una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació.

f)     Ser atesos/es amb pràctiques educatives inclusives i de compensació.

g)   Participar de manera individual i de manera col·lectiva en la vida del centre.

h)   Reunir-se i, si s'escau, a associar-se, en el marc de la legislació vigent.

i)     Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.

j)     Gaudir d’unes condicions saludables en l’àmbit educatiu.

 

 Deures dels/de les alumnes

1.    Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes. Aquest deure comporta l’assistència a classe, l’obligació de participar en les activitats docents del centre, l’esforç en l’aprenentatge i el respecte envers els altres alumnes i envers l’autoritat del professorat.

2.    Són, també, deures dels alumnes:

a)    Respectar els membres de la comunitat educativa, no discriminar-los i complir les normes de convivència del centre.

b)   Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.

c)    Respectar el projecte educatiu  i el caràcter propi del Centre.

d)   Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.

e)    En cas de que l’alumnat vulgui fer vaga haurà de presentar a l’equip directiu, 24 hores abans de l’inici d’aquesta,  la següent documentació:

- Motiu de la vaga i sindicats que la convoquen

- Consens de la Junta de Delegats

- Relació d’alumnes adherits i signatura

- Programa d’actes de la jornada de protesta

- Autorització paterna/materna

f)     No es pot entrar a pàgines webs ni xarxes socials o altres llocs d’internet no autoritzats en hores de classe. Tampoc està permès escoltar música i/o visualitzar pel·lícules, tal com indica el protocol d’ús d’ordinadors.

 

INCIDÈNCIES DISCIPLINÀRIES


L’article 35.3 de la LEC assenyala els llocs i durant quines activitats les conductes i actes contraris a la convivència són objecte de correcció:

 -          Dins el recinte escolar.

-          Durant la realització d’activitats extraescolars o complementàries (aprovades pel Consell Escolar).

-          Durant la prestació de serveis escolars de menjador i transport.

-          Durant altres activitats organitzades pels centres.

-          Actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o estiguin relacionats i afectin altres alumnes o membres de la comunitat educativa.

 

En tots els casos que sigui possible s'optarà per la via del diàleg i la mediació. Malgrat això, l'incompliment de qualsevol de les normes esmentades suposarà una incidència, que serà gestionada pel professorat, en primer lloc, i si cal, pel tutor de l'alumne/a o per la  Cap d'Estudis. Cadascuna de les incidències seran tractades individualment i  s'aplicarà a l'alumne/a  la sanció corresponent, tenint en compte el grau de gravetat de la seva actuació.

 

Les conductes estan regulades en l’article 35 de la LEC i es classifiquen en:

 -      Conductes i actes que no perjudiquen greument la convivència o conductes contràries a la convivència: irregularitats (són les anomenades incidències de convivència. La reiteració d'aquest tipus de conductes suposarà un full d'incidència greu).

 1.    Les faltes injustificades d’assistència a classe.

2.    Les faltes injustificades de puntualitat.

3.    Els  actes   d'incorrecció   o   desconsideració   amb   els  altres  membres  de la comunitat escolar.

4.    Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre:

a.    La  manca de neteja.

b.    Manifestacions de mal gust, crits, paraules grolleres.

c.    Petits descuits en la conservació del material comú del Centre.

d.    Tirar papers a terra.

e.    Les baralles dins el recinte escolar.

f.     La manca d'atenció a les explicacions del professor.

g.    Menjar xiclets o altres llaminadures.

h.    Utilitzar el material comú sense haver demanat permís.

i.     Enfilar-se per les porteries, teulades o tancats del pati.

j.     Cridar o xiular pels passadissos i en el canvi de classes.

k.    Embrutar i fer mal ús de les papereres.

l.     Malmetre les parets de l'edifici.

m.  Utilitzar el mòbil dins el centre o no tenir-lo degudament desat i apagat a la motxilla.

n.    La desobediència a les indicacions de qualsevol persona del Centre.

   Sancions:

1.    Amonestació oral.

2.    Compareixença immediata davant de la cap d’estudis o de la directora de centre.

3.    Privació del temps d’esbarjo.

4.    Amonestació escrita.

5.    Realització de tasques educadores per a l’alumnat, en horari no lectiu, que no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes.

6.    Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim d’un mes.

7.    Canvi de grup o classe de l’alumnat per un període màxim de quinze dies.

8.    Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius.

9.    Conductes i actes greument perjudicials per a la convivència: faltes (suposen un full d'incidència greu i poden suposar l'expulsió del centre de l'alumne/a afectat durant un determinat període de temps).

 

Es consideren faltes greument perjudicials les conductes següents:

 §  Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa.

§  El deteriorament intencionat de llurs pertinences.

§  Els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.

§  L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre:

 

1.    El deteriorament greu de les dependències o equipaments dels centres.

2.    La falsificació o la subtracció de documents o materials acadèmics.

3.    La suplantació de la personalitat en actes de la vida escolar.

 

§  Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut i la incitació a aquests actes.

§  La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.

§  Fumar en qualsevol de les dependències del centre i durant les sortides organitzades des del propi institut.

 

Sancions:

 a) Realització de tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.

b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.

c) Canvi de grup o classe de l'alumne/a.

d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sense perjudici de l'obligació que l'alumne/a realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El/la tutor/a ha de lliurar a l'alumne/a un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establir les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua.

e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.

f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la falta.

 

ABSÈNCIES I RETARDS

         

-      Les faltes dels alumnes seran justificades pels pares o tutors legals mitjançant un imprès que hauran de demanar al seu tutor/a o a consergeria o bé imprimir-lo de la pàgina web. Caldrà adjuntar també el justificant mèdic. Els impresos s’hauran de lliurar al tutor/a (en hora de tutoria) o a consergeria (en l’horari establert) en el termini màxim d’una setmana després de la incorporació, i es graparan al full d’assistència. Les faltes no justificades dins d’aquest període es consideraran no justificades.

-      Si un alumne/a arriba tard podrà entrar a l’aula, amb permís del professor, acompanyat del professor de guàrdia, sempre i quan el seu retard no sigui superior als cinc minuts.

-      Els tutors informaran periòdicament a les famílies dels retards i faltes injustificades dels seus fills.

-      Els alumnes que arribin més de cinc minuts tard a primera hora del matí no podran entrar a l’aula fins l’hora següent.

-      Els alumnes que acumulin més de 5 retards sense justificant oficial per trimestre no podran accedir a classe durant el trimestre en qüestió (un cop s'hagi tancat la porta d'accés)  si no és acompanyats pels pares o portant un justificant oficial. S’informarà degudament a les famílies que es trobin en aquesta situació.

-      L’alumnat en cap cas podrà sortir sol del centre en horari escolar. A començament del curs les famílies autoritzaran per escrit les persones que, durant el curs i en cas de necessitat podran venir a recollir l’alumne/a en la seva absència.

 

 CARTA DE COMPROMÍS

 La Carta de Compromís Educatiu, signada per la família i el centre, comporta els següents compromisos:

 

Per part del centre

         Facilitar informació a la família i a l’alumne/a sobre l’organització, les normes de convivència, el procés avaluatiu i el projecte educatiu del centre.

 

        Garantir els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar i vetllar pel compliment dels seus deures.

 

        Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a.

 

        Coresponsabilitat entre el centre i la família en el procés d’orientació de caràcter personal, acadèmic i, si s’escau, professional de l’alumnat per poder assolir la maduresa personal, la presa de decisions i la integració social.

 

        Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a.

 

        Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a, d’acord amb les possibilitats del centre, i mantenir-ne informada la família.

 

        Mantenir comunicació regular amb la família  per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a (mínim una entrevista individual i una reunió de grup anual).

 

        Atendre, en un termini no superior a quinze dies, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

 

        Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

 

         Revisar conjuntament i periòdicament amb la família el compliment d’aquests compromisos.

 

Per part de la família

 

        Respectar el caràcter propi del centre i les seves normes de convivència. Reconèixer l’autoritat del professorat, del personal laboral que hi treballa i la de l’equip directiu.

        Vetllar perquè  el fill/a respecti les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten a la convivència escolar i al desenvolupament normal de les classes.

            Col·laborar en relació al procés d’aprenentatge de la llengua vehicular que figura en el projecte lingüístic del centre.

         Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

        Vetllar perquè el fill/a assisteixi a les sortides que es programen des del centre ja que són un part important del currículum. Informar, si és el cas, dels motius de la no assistència.

        Vetllar perquè el fill/a assisteixi al centre vestit amb correcció tot evitant l’ús de roba poc adequada al context escolar.

        Ajudar el fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a  l’activitat escolar.

        Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a.

        Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i per a  facilitar la convivència dintre de  la comunitat educativa.

        Assistir a les reunions i entrevistes convocades pel centre.

        Venir personalment a recollir el fill/a o delegar-ho en les persones autoritzades (que s’hauran notificat per escrit) quan aquest/a hagi de marxar del centre en horari escolar. (visita metge, indisposició, pla d’evacuació, ...)

        Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.

        Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos.

         Revisar conjuntament i periòdicament amb el centre el compliment d’aquests compromisos.

Comments