Centre‎ > ‎

Projecte educatiu

EXTRACTE DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) RELATIU A LES FAMÍLIES

 

L’Institut es manifesta un centre català, laic, democràtic, participatiu, pluralista i respectuós amb la diversitat d’idees i creences. És per això que no s’hi fa adoctrinament de cap  mena, ni es permet cap intransigència o fanatisme que puguin ésser discriminatoris per a cap membre de la comunitat educativa.

La SIN Cap de Creus utilitza el català com a llengua d’instrucció-aprenentatge i d’ús administratiu, per la qual cosa ha adequat mitjans i recursos per tal que el català sigui la llengua de comunicació en aquests àmbits.

Tal com disposa la llei també es vetlla perquè tot l’alumnat assoleixi un domini satisfactori de la llengua castellana, tant en el vessant oral com en l’escrit.

Així mateix el respecte ha de ser un del valors que ha d’orientar les relacions interpersonals dins del Centre per la qual cosa cap membre de la comunitat educativa podrà ser discriminat per la seva llengua.

Entenem la coeducació com el procés d’educar per a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de sexe.


És per això que posarem especial cura perquè:

  ü  la programació de les activitats educatives no sigui discriminatòria.

  ü  perquè els nois i  les noies tinguin les mateixes oportunitats d’instrucció i d’orientació.

  ü  perquè es pugui participar en la vida del Centre amb el mateix grau d’igualtat i

        responsabilitat.


El personal docent estimularà els alumnes perquè escullin l’opció professional que desitgin sense cap distinció referent al seu sexe.

El Centre assumeix l’acceptació dels valors democràtics i els estimula entre el seu alumnat. Dintre d’aquests valors cal esmentar la solidaritat i el respecte a l’altre, l’esperit crític, la responsabilitat i el compromís.

El Centre crea els canals que facilitin la lliure expressió del diferents membres de la comunitat educativa.

L’Institut està obert a tothom que, pels  motius que sigui, s’ha establert de manera permanent o temporal al municipi.

El Centre és conscient  que la comunitat que forma prové de diferents cultures i està disposat a respectar-les per igual.

El professorat tindrà especial cura per tal de saber apreciar els valors que tota cultura comporta en sí mateixa i per transmetre aquestes actituds a l’alumnat.

L’Institut fomenta els valors de la pau, la solidaritat i la col·laboració, i els entén com a resposta als problemes humans i col·lectius

Es considera la diversitat com un valor positiu i el Centre dissenyarà estratègies  que estaran  recollides en el Projecte Curricular del Centre i en el Projecte Lingüístic per tal que els alumnes assoleixin els aprenentatges a partir de la diversitat, reforçant tant els que presenten dificultats i dèficits, com aquells que gaudeixen d’una capacitat superior.

Valorem la diversitat cultural i les aportacions que les diverses cultures han fet i fan en la nostra societat. Optem per combatre les actituds racistes i d’intolerància.

Els objectius que segueix la SIN  Cap de Creus són els que marca el sistema educatiu (millorar els resultats educatius, millorar la cohesió social i evitar l’abandonament escolar). No obstant això els adaptem a les necessitats de l’entorn, i a les necessitats del nostres alumnes i de la comunitat educativa.

 

Objectius relatius  al govern institucional


Volem ser un Centre amb tarannà participatiu, volem aconseguir que tant el professorat com el personal no docent se senti seu l’institut i tot el que s’hi fa.

 

Aconseguir que tota la comunitat educativa (pares, professors, alumnes i personal no docent) participin en la gestió i el control del Centre de forma adequada a les seves capacitats i competències.

 

Fomentar la relació entre els professors i els pares i mares a través de l’Associació de Pares i Mares i també a nivell individual.

 

Afavorir les reunions de l’alumnat, dels delegats de curs, dels alumnes amb el seu tutor, amb l’equip directiu, etc., com a via d’intercanvi d’opinions per tal de millorar l’acció educativa.

 

Vetllar perquè la programació educativa de cada departament s’orienti segons els objectius generals del Departament d’Educació.

 

Garantir el dret de totes les persones que integren la comunitat educativa per treballar en les condicions materials i ambientals que permetin el millor rendiment i amb els recursos adients.

 

Fomentar la participació, l’intercanvi d’idees, la coordinació i la col·laboració del centre amb l’Administració educativa i l’Administració local.

Establir les vies necessàries per una bona col·laboració  entre  la SIN i l’escola de primària.

Fomentar la participació, l’intercanvi d’idees, la coordinació i la col·laboració del nostre institut amb  els altres centres educatius de la comarca o bé amb centres d’altres països.

 

Objectius d’àmbit pedagògic

 

Totes les activitats acadèmiques i educatives del Centre s’orienten segons els objectius generals de l’Ensenyament Secundari obligatori i postobligatori, els específics de cada etapa i els específics que determinen la identitat d’aquest Centre, que seran:

Cada professor i professora que treballem a la SIN CAP DE CREUS ens sentim moguts per un projecte compartit: l’educació dels i les alumnes i la seva formació integral.

 

Tot el professorat ens sentim tutors i tutores de l’alumnat al qual impartim classes.

 

Els professors i les professores que hi treballem prenem el compromís de ser constants en l’autoformació així com en l’atenció crítica a les novetats pedagògiques i de formulació de nous continguts, parant atenció a les noves tecnologies referides a l’ensenyament.

 

En tot moment, busquem ser respectuosos amb els diferents ritmes d’aprenentatge i amb les capacitats que té cadascú.

 

Tot el professorat treballem, per tant, per a una educació integral de l’alumnat: l’ensenyament tant dels aspectes curriculars com dels educatius.

 

El nostre Centre fa una opció decidida per l’educació en la conservació del medi ambient així com per l’aprofitament dels recursos naturals que ens ofereix el municipi, el Parc Natural del Cap de Creus i la comarca.

 

Mantenim una preocupació constant perquè hi hagi un seguiment i una continuïtat educativa amb l’escola de primària i els estudis postobligatoris que es tradueix en portar a terme coordinacions conjuntes amb l’escola Caritat Serinyana i els Instituts de Batxillerat i Cicles Formatius de Roses.

 

A la SIN CAP DE CREUS optem per aprofundir de manera prioritària en el treball dels següents valors:

Solidaritat, sinceritat, tolerància, respecte per la natura, respecte de les normes, senzillesa, constància, esforç i amistat.

 

Donar a conèixer als alumnes els objectius, els continguts didàctics, la metodologia i els criteris d’avaluació de cada matèria.

Realitzar la selecció del material didàctic que sigui adequada i necessària per a l’educació de l’alumne/a.

Potenciar l’ensenyament actiu que desenvolupi la iniciativa i la creativitat.

Potenciar el sentit de la responsabilitat i el gust per la feina ben feta.

Educar els alumnes en el respecte a les persones, a les instal·lacions del centre i al medi que ens envolta.

Formar els alumnes en el respecte i el sentit crític.

Treballar per a l’adquisició de l’hàbit d’estudi i de les estratègies d’aprenentatge més adients.

Afavorir la programació i l’execució d’activitats educatives de recerca i experimentació.

Potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres com ara l’anglès o el francès.

AMPA: òrgan de participació de les famílies en la dinàmica del Centre Volem aprofitar les capacitats de cadascú en la gestió de l’institut i en l’acompliment de la tasca educativa.

A l’Institut hi ha una associació de pares i mares legalment constituïda, representada per una junta.

Està formada per tots els pares dels alumnes que paguen la quota establerta. 

Col·labora en les activitats del Centre quan es necessita. Canalitza les iniciatives de les famílies. Col·labora en la dotació d’equipaments del Centre.

Per tal d’obtenir el màxim d’unitat en l’acció educativa, potenciem els canals d’informació i les relacions amb els pares, mares i/o tutors, tutores de l’alumnat.

 

El Consell Escolar

 

És el màxim òrgan de decisió del centre. Està relacionat amb tots els elements que intervenen en  l’estructura organitzativa.

Està format pels càrrecs unipersonals determinats per la llei, pels representants dels professors, de l’alumnat, dels pares dels alumnes, del personal d’administració i de serveis, de l’AMPA i de l’Ajuntament de Cadaqués.

El Consell Escolar es reuneix periòdicament, i es procura que els acords siguin presos per consens i fruit del diàleg entre els diversos sectors.

El Consell Escolar té constituïdes dues comissions: la comissió econòmica i la comissió de convivència. Les funcions del Consell Escolar estan determinades per la normativa vigent.