Centre‎ > ‎

Projecte educatiu

EXTRACTE DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) RELATIU A LES FAMÍLIES

 

1.  Identitat del Centre

 

    1.1      Descripció del Centre

 L’institut Cap de Creus està situat al municipi de Cadaqués.

És un Centre d’Educació Secundària de titularitat pública que imparteix Educació Secundària Obligatòria. Està adscrit al Cap Norfeu i a l’Illa de Rodes, tots dos de Roses.

Acull alumnes amb edats compreses entre 12 i 16-18 anys.

Els alumnes que s’incorporen a l’ESO procedeixen majoritàriament de l’ escola pública de primària del mateix poble, l’escola Caritat Serinyana, tot i que també acollim alumnes d’altres municipis o països.

    1.2   Història del Centre

 L’institut CAP DE CREUS és un Centre públic d’educació secundària obligatòria nascut el curs 96/97 i ubicat en aquell moment en mòduls prefabricats. La distància amb altres municipis feia molt necessari disposar d’aquest centre per cursar els  estudis obligatoris al mateix municipi. Després de 10 anys, el curs escolar 2007-2008 la comunitat educativa es va traslladar a l’edifici nou situat al C/Teresa Miramont s/núm.

    1.3   Àmbit socioeconòmic

 L’àrea d’influència de l’institut viu bàsicament del turisme i dels serveis , cosa que genera una afluència important d’immigrants de nacionalitat molt plural. Aquesta realitat es reflecteix en l’alumnat de l’Institut, on conviuen alumnes del país amb alumnes de la comunitat europea i alumnes de fora de la comunitat. Per tant, presenten hàbits socials molt diferents i poder adquisitiu també molt diferent.

1.4   Confessionalitat

     L’Institut es manifesta com un centre català, laic, democràtic, participatiu, pluralista i respectuós amb la diversitat d’idees i             creences. És per això que no s’hi fa adoctrinament de cap  mena, ni es permet cap intransigència o fanatisme que puguin             ésser discriminatoris per a cap membre de la comunitat educativa.

En funció del que ordena la legislació vigent, l’Institut garanteix que l’alumnat que ho sol·liciti pugui rebre formació religiosa, sense que aquesta formació entri en competència  amb la resta d’activitats de l’Institut, ni amb els principis que conté el projecte educatiu.

1.5   La llengua d’instrucció- aprenentatge

 L’institut Cap de Creus utilitza el català com a llengua d’instrucció-aprenentatge i d’ús administratiu, per la qual cosa ha adequat mitjans i recursos per tal que el català sigui la llengua de comunicació en aquests àmbits.

Tal com disposa la llei també es vetlla perquè tot l’alumnat assoleixi un domini satisfactori de la llengua castellana, tant en el vessant oral com en l’escrit.

Així mateix el respecte ha de ser un del valors que ha d’orientar les relacions interpersonals dins del Centre per la qual cosa cap membre de la comunitat educativa podrà ser discriminat per la seva llengua.


       1.6   La coeducació

         Entenem la coeducació com el procés d’educar per a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

    És per això que posarem especial cura perquè:

  •   la programació de les activitats educatives no sigui discriminatòria.
  •  perquè els nois i  les noies tinguin les mateixes oportunitats d’instrucció i d’orientació.
  •  perquè es pugui participar en la vida del Centre amb el mateix grau d’igualtat i responsabilitat.

    El personal docent estimularà els alumnes perquè escullin l’opció professional que desitgin sense cap distinció referent al         seu sexe.

 1.7   Pluralisme i valors democràtics

         El Centre assumeix l’acceptació dels valors democràtics i els estimula entre el seu alumnat. Dintre d’aquests valors cal                 esmentar la solidaritat i el respecte a l’altre, l’esperit crític, la responsabilitat i el compromís.

El Centre crea els canals que facilitin la lliure expressió dels diferents membres de la comunitat educativa.

L’Institut està obert a tothom que, pels  motius que sigui, s’hagi establert de manera permanent o temporal al municipi. El Centre és conscient  que la comunitat que forma prové de diferents cultures i està disposat a respectar-les per igual.

El professorat tindrà especial cura per tal de saber apreciar els valors que tota cultura comporta en sí mateixa i per transmetre aquestes actituds a l’alumnat.

L’Institut fomentarà els valors de la pau, la solidaritat i la col·laboració, i els entendrà com a resposta als problemes humans i col·lectius.

     1.8   Educació per a la diversitat

Es considera la diversitat com un valor positiu i el Centre dissenyarà estratègies  que estaran  recollides en el Pla d’Atenció a la diversitat i en el Projecte Lingüístic per tal que els alumnes assoleixin els aprenentatges a partir de la pròpia diversitat, reforçant tant els que presenten dificultats i dèficits, com aquells que gaudeixen d’una capacitat superior.

Valorem la diversitat cultural i les aportacions que les diverses cultures han fet i fan en la nostra societat. Optem per combatre les actituds racistes i d’intolerància.

 2.  Formulació d’objectius

 

Els objectius que segueix l’institut Cap de Creus són els que marca el sistema educatiu. No obstant això, els adaptem a les necessitats de l’entorn, i a les necessitats del nostres alumnes i de la comunitat educativa.

Per formular els nostres objectius, els classificarem en quatre àmbits: el de govern institucional, el pedagògic, l’administratiu i humà i el de serveis.

 

2.1   Objectius relatius  al govern institucional

 2.1.1.            Àmbit intern

 2.1.1.1.          Volem ser un Centre amb tarannà participatiu, volem aconseguir que tant el professorat com el personal no docent se senti seu l’institut i tot el que s’hi fa.

 2.1.1.2.          Potenciar i perfeccionar els procediments d’informació entre el professorat  per generar actituds de confiança i de col·laboració.

 2.1.1.3.          Aconseguir que tota la comunitat educativa (pares, professors, alumnes i personal no docent) participi en la gestió i el control del Centre de forma adequada a les seves capacitats i competències.

 2.1.1.4.          Fomentar la relació entre els professors i els pares i mares a través de l’Associació de Pares i Mares i també a nivell individual.

 2.1.1.5.          Afavorir les reunions i la coordinació del professorat.

 2.1.1.6.          Afavorir les reunions de l’alumnat, dels delegats de curs, dels alumnes amb el seu tutor/a, amb l’equip directiu, etc., com a via d’intercanvi d’opinions per tal de millorar l’acció educativa.

 2.1.1.7.          Vetllar perquè la programació educativa de cada departament s’orienti segons els objectius generals del Departament d’Ensenyament.

 2.1.1.8.          Garantir el dret de totes les persones que integren la comunitat educativa per treballar en les condicions materials i ambientals que permetin el millor rendiment i amb els recursos adients.

  2.1.2.           Àmbit extern

 2.1.2.1.      Fomentar la participació, l’intercanvi d’idees, la coordinació i la col·laboració del centre amb l’Administració educativa.

2.1.2.2.      Promoure la participació i la col·laboració de l’institut amb l’Ajuntament del municipi.

2.1.2.3.      Establir les vies necessàries per una bona col·laboració  de  l’institut amb l’escola de primària.

2.1.2.4.      Fomentar la participació, l’intercanvi d’idees, la coordinació i la col·laboració del nostre institut amb  els altres centres educatius de la comarca o bé amb centres d’altres països.

 2.2         Objectius d’àmbit pedagògic

 Totes les activitats acadèmiques i educatives del Centre s’orienten segons els objectius generals de l’Ensenyament Secundari obligatori i postobligatori, els específics de cada etapa i els específics que determinen la identitat d’aquest Centre, que seran:

 

2.2.1          Cada professor i professora que treballem a l’institut CAP DE CREUS ens sentim moguts per un projecte compartit: l’educació dels i les alumnes i la seva formació integral.

 2.2.2          Tot el professorat ens sentim tutors i tutores de l’alumnat al qual impartim classes.

 2.2.3          Els professors i les professores que hi treballem prenem el compromís de ser constants en l’autoformació així com en l’atenció crítica a les novetats pedagògiques i de formulació de nous continguts, parant atenció a les noves tecnologies referides a l’ensenyament.

 2.2.4          En tot moment, busquem ser respectuosos amb els diferents ritmes d’aprenentatge i amb les capacitats que té cadascú.

 2.2.5          Tot el professorat treballem, per tant, per a una educació integral de l’alumnat: l’ensenyament tant dels aspectes curriculars com dels educatius i/o de valors.

 2.2.6          El nostre Centre fa una opció decidida per l’educació en la conservació del medi ambient així com per l’aprofitament dels recursos naturals que ens ofereix el municipi, el Parc Natural del Cap de Creus i la comarca. Promovem les accions pròpies d’una escola verda.

 2.2.7          Mantenim una preocupació constant perquè hi hagi un seguiment i una continuïtat educativa amb l’escola de primària i els estudis post obligatoris que es tradueix en portar a terme coordinacions conjuntes amb l’escola Caritat Serinyana i els Instituts de Batxillerat i Cicles Formatius de Roses.

 2.2.8          A l’institut CAP DE CREUS optem per aprofundir de manera prioritària en el treball dels següents valors:

Solidaritat, sinceritat, respecte a les persones, respecte per la natura, respecte de les normes, senzillesa, constància, esforç i amistat.

 2.2.9          Elaborar, posar en pràctica, fer el seguiment i revisar la programació de qualsevol activitat educativa. Aquest treball es farà en equip ja sigui des del departament o bé des del conjunt de docents responsables de la programació.

2.2.10       Coordinar les diferents activitats a través de les reunions  de departament, de grup, de nivell o etapa, amb el suport de les tutories i de la coordinació pedagògica.

2.2.11       Donar a conèixer als alumnes els objectius, els continguts didàctics, la metodologia i els criteris d’avaluació de cada matèria.

2.2.12       Realitzar la selecció del material didàctic que sigui adequada i necessària per a l’educació de l’alumne/a.

2.2.13       Potenciar l’ensenyament actiu que desenvolupi la iniciativa i la creativitat.

2.2.14       Potenciar el sentit de la responsabilitat i el gust per la feina ben feta.

2.2.15       Educar els alumnes en el respecte a les persones, a les instal·lacions del centre i al medi que ens envolta.

2.2.16       Formar els alumnes en el respecte i el sentit crític.

2.2.17       Treballar per a l’adquisició de l’hàbit d’estudi i de les estratègies d’aprenentatge més adients.

2.2.18       Afavorir la programació i l’execució d’activitats educatives de recerca i experimentació.

2.2.19       Potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres com ara l’anglès o el francès. Formar part del GEP (Grup Experimentació Plurilingüe).

2.2.20       Afavorir en l’alumne/a un aprenentatge competencial en els diferents àmbits (lingüístic, matemàtic, tecnològic, científic,...)

2.2.21       Potenciar l’ús de les noves tecnologies tant a nivell d’alumnat com de professorat.

2.3          Objectius d’àmbit  administratiu

El personal administratiu i de serveis participa en la tasca educativa; per tant, cal que col·labori des del seu àmbit a mantenir el clima educatiu específic de l’Institut.

Són objectius específics de la seva tasca:

 2.3.1.        Executar una gestió clara i transparent de les tasques encomanades per la Direcció i pel Consell Escolar del Centre.

2.3.2.        Tenir cura de l’edifici i de tot el material que  conté.

2.3.3.        Canalitzar les relacions del centre amb l’exterior.

2.3.4.        Vetllar per la seguretat del centre i controlar les entrades i les sortides.

2.3.5.        Realitzar les tasques de reprografia.

2.3.6.        Atendre correctament les visites i les comunicacions telefòniques.

2.3.7.        Agilitar els canals de difusió de la informació que arriba al Centre.

2.3.8.        Mantenir actualitzada tota la documentació de l’alumnat.

2.3.9.        A l’institut CAP DE CREUS distribuïm els recursos econòmics en funció de les necessitats i prioritats que es detecten.

2.3.10.     Mantenim en bon estat de conservació les instal·lacions i fem una revisió constant dels desperfectes.

2.3.11.     Intentem crear en l’alumnat hàbits de respecte pel Centre i l’entorn, implicant-lo en el manteniment, neteja i conservació perquè aprenguin a valorar el seu Institut.

2.4         Objectius d’àmbit humà i de serveis

 És un objectiu prioritari aconseguir que el professorat, els pares, el personal no docent i l’alumnat participin de la dinàmica del Centre. Són objectius específics d’aquest àmbit:

 2.4.1       Promoure la bona relació entre tots els membres de la comunitat educativa.

2.4.2       Aconseguir la implementació, el respecte i l’observança de les NOFC.

2.4.3       Aconseguir que professors i alumnes respectin la neteja i l’ordre de les instal·lacions i  dels espais del centre.

2.4.4       Orientar l’organització del servei de menjador, si n’hi ha, de manera que possibiliti l’adquisició d’hàbits personals i socials.

3          Estructura organitzativa

Els òrgans de gestió i l’estructura organitzativa vénen determinats per llei, però hi ha una sèrie d’objectius que defineixen el funcionament propi de l’Institut.

 a)     Els professors i professores de l’institut CAP DE CREUS, a fi d’escoltar tothom, optem per potenciar les següents vies de participació.

 ·           Consell Escolar: òrgan de debat, participació i de decisió.

·           Claustre: òrgan de participació, debat i decisió.

·           Departament: lloc per a la presa de decisions curriculars.

·           Equip docent: espai per a la concreció dels criteris educatius.

·           Comissions: participació en la vida del Centre.

·           Junta de delegats i delegades: espai per a recollir

·           propostes de l’alumnat.

 AMPA: òrgan de participació de les famílies en la dinàmica del Centre.

 b)     Els professors i professores del Centre expressem el compromís d’assumir els acords presos – encara que no sempre hi estiguem plenament d’acord - amb el benentès que aquests s’hauran de revisar periòdicament per actualitzar-los i valorar-ne l’acompliment.

 c)     Volem aprofitar les capacitats de cadascú en la gestió de l’institut i en l’acompliment de la tasca educativa.

d)     Per tal d’obtenir el màxim d’unitat en l’acció educativa, potenciem els canals d’informació i les relacions amb els pares, mares i/o tutors, tutores de l’alumnat.

 e)     Tenim la voluntat de mantenir unes bones relacions amb les institucions de l’entorn.

 3.1   El Consell Escolar

 És el màxim òrgan de decisió del centre. Està relacionat amb tots els elements que intervenen en  l’estructura organitzativa.

Està format pels càrrecs unipersonals determinats per la llei, pels representants dels professors, de l’alumnat, dels pares dels alumnes, del personal d’administració i de serveis, de l’AMPA i de l’Ajuntament de Cadaqués.

El Consell Escolar es reuneix periòdicament, i es procura que els acords siguin presos per consens i fruit del diàleg entre els diversos sectors.

El Consell Escolar té constituïdes dues comissions: la comissió econòmica i la comissió de convivència. Les funcions del Consell Escolar estan determinades per la normativa vigent.

 3.2   El Claustre de professors

 És el màxim òrgan de decisió en les qüestions referides a la  programació pedagògica.

Les funcions del Claustre vénen determinades per la normativa vigent. Tot el professorat del Centre forma part del claustre de professors i està obligat a assistir a les activitats pròpies d’aquest òrgan.

En tots els temes es procurarà prendre els acords per consens i aquests seran vinculants.

 3.3      L’equip de coordinació pedagògica i d’atenció a la diversitat

La CAD està formada per el/la psicopedagog/a del centre, el/la representant  de l’EAP i el/la Cap d’estudis o el/la Director/a. S'encarrega d'avaluar, estudiar i proposar actuacions per atendre les diferents problemàtiques que presenten determinats alumnes.

La cap d’estudis es reuneix amb els tutors un cop a la setmana, és la responsable de coordinar les tutories i els equips docents, i organitzar el centre en l’àmbit pedagògic.

Estableix la coordinació entre els centres de primària i l’Institut.

És responsable de coordinar les activitats que no depenen dels departaments didàctics.

 3.4      Els departaments

Els departaments són les unitats de programació pedagògica de les diverses àrees i matèries curriculars.

Estan formats per tots/totes els/les professors/res d’una àrea del coneixement.

La tasca dels departaments és vetllar per la coherència de la programació pedagògica i del seu desenvolupament.

Els departaments programaran les sortides, els treballs de síntesi i els projectes de recerca.

Es reuniran un cop a la setmana i estaran coordinats per el/la cap de departament.

Durant el curs també es portaran a terme reunions de caps de departament per aconseguir una homogeneïtat entre les actuacions dels diferents departaments. La periodicitat d’aquestes reunions vindrà determinada per les necessitats pedagògiques de l’institut.

Tindran cura de realitzar i revisar les programacions didàctiques, que són un requisit bàsic per garantir la qualitat de l’ensenyament.

 3.5      L’equip docent

Format per els/les  professors/es que imparteixen docència en un mateix curs.

És l’encarregat de vetllar per la concreció  del projecte curricular a cada nivell, i de garantir la coherència i l’aplicació dels principis pedagògics definits en el Projecte Educatiu del Centre. En el nostre centre hi ha un sol equip docent ja que tots els professors imparteixen docència a tots els nivells.

Es reunirà sempre que sigui necessari, i dins de l’horari de l’Institut es reservarà una hora setmanal per poder dur a terme aquesta reunió.

Els acords seran vinculants per a tot el professorat del curs.

 3.6      Reunions de tutors/res

Hi assisteixen els tutors  d’un mateix cicle o nivell.

Aquesta reunió serà coordinada per el/la Cap d’estudis.

En aquestes reunions es vetllarà per la concreció del pla d’acció tutorial.

Els tutors es reuniran sempre que sigui necessari, i dins de l’horari de l’institut es reservarà una hora setmanal per poder dur a terme aquesta reunió.

 3.7      L’equip directiu

L’equip directiu està format per el/la director/a, els/les caps d’estudis, i el/la secretari/a. Les seves funcions venen definides per les normatives vigents.

Coordina l’activitat general de l’Institut, i té les responsabilitats derivades dels càrrecs unipersonals que el formen determinades per la llei.

Es reunirà un cop per setmana (2h), i sempre que sigui necessari per prendre decisions urgents.

 3.8   Càrrecs de coordinació

 Els càrrecs de coordinació de l’institut seran els següents: caps de departament, coordinador/a d’activitat i serveis, de riscos laborals, d’informàtica i el CLIC, si s’escau.

En el cas que sigui necessari, i d’acord amb les disponibilitats horàries, es pot acordar la creació d’altres càrrecs de coordinació (coordinador de llengües,...).

 3.9        Serveis

El personal d’administració i serveis està format per un/a auxiliar administratiu/va i un/a subalterna. També cal considerar el personal de neteja com un servei complementari.

També disposem del  servei de l’EAP, que depèn del departament d’Ensenyament i de Serveis Socials.

Aquest personal es regeix per la normativa que els és pròpia.

 3.10      Junta de delegats

Està formada per els/les delegats/des de cada curs i els/les representants dels alumnes al Consell Escolar.

Els delegats donaran informació als representats dels alumnes al Consell Escolar i aquests informaran als seus grups respectius dels acords del Consell Escolar o dels temes concrets que calgui.

Faran reunions periòdiques amb la Cap d’Estudis per fer el seguiment dels temes tractats juntament amb els membres del Comitè Ambiental.

 4.   Relació amb l’entorn

 4.1        Relació amb L’AMPA

 A l’Institut hi ha una associació de pares i mares legalment constituïda, representada per una junta.

Està formada per tots els pares dels alumnes que paguen la quota establerta. 

Col·labora en les activitats del Centre quan es necessita. Organitza la venda de llibres i canalitza les iniciatives de les famílies. Col·labora en la dotació d’equipaments del Centre.

 4.2        L’ Ajuntament

 L’Institut  col·labora amb l’Ajuntament del municipi  per tal de portar a terme projectes comuns que incideixen en l’educació i en els projectes que beneficien la zona.

 Aquesta col·laboració es concreta a diversos nivells:

 •  Participació d’un representant de l’Ajuntament de Cadaqués en el Consell Escolar
 •  Representació de l’equip directiu  i del Consell Escolar de l’institut en el Consell Escolar Municipal
 •  Utilització d’espais i de material de l’Ajuntament quan les activitats de l’institut ho requereixin
 •  Treball conjunt amb els serveis socials quan l’alumnat del centre ho necessiti
 •  Suport en l’acte d’entrega d’Orles als alumnes de 4t d’ESO quan finalitzen l’etapa
 •  Participació conjunta, juntament amb el Departament d’Ensenyament, en el Projecte Singular Tramuntana que el centre desenvolupa per atendre la diversitat d’alumnat
 •  Col·laboració en activitats o projectes diversos

 4.3        Altres institucions

L’institut té relació amb d’altres institucions de diversos àmbits que incideixen en la tasca educativa.

 Algunes d’aquestes institucions són:

 •  El Consell Comarcal,  que col·labora amb el Centre per tal d’oferir  activitats complementàries programades (conferències, tallers...).
 •  Els serveis Educatius, que faciliten informació i servei de préstec de material didàctic i proporcionen assessorament al professorat. Intervenen també en la formació permanent del professorat.
 •  Els mossos d’esquadra (xerrades, tallers,...).
 •  El Centre de Salut, que utilitza l’estructura i els espais de l’institut per realitzar campanyes de vacunació, xerrades informatives... Al centre hi acudeix periòdicament la infermera del Programa Salut i Escola (PSE) del propi Departament d’Ensenyament.

 D’altres entitats ofereixen col·laboracions puntuals.

 5. Projecte del Centre

 5.1   L’atenció a la diversitat

 Una de les característiques més rellevants del nostre Centre és la diversitat d’alumnat. Cada tipologia té unes característiques específiques que s’han de tractar de forma diferent. Per això cal que les nostres programacions siguin prou àmplies per garantir l’adquisició de competències de tot l’alumnat. Per tant, al nostre centre treballem amb:

 • Grups de diferent grau d’exigència perquè cada alumne/a pugui desenvolupar al màxim les seves aptituds, de manera que es podran crear grups de reforç depenent de les necessitats i les capacitats dels alumnes.
 •  Desdoblaments marcats per normativa.
 •  Atenció individualitzada per part de l’equip de diversitat per diagnosticar i tractar en la mesura que sigui possible les dificultats d’aprenentatge. En el cas que sigui necessari, s’orientarà els alumnes cap a d’altres tipus d’aprenentatges o bé cap al món laboral.
 •  Plans d’acollida per a aquells alumnes que s’incorporin al nostre sistema educatiu i no coneguin la nostra llengua.
 • Oferta d’optatives i matèries específiques que s’ajustin per a tota la tipologia d’alumnat dins les possibilitats del centre.
 • Disposar d’una aula taller per donar l’atenció i el tracte que necessita un determinat tipus de joves que per diverses raons presenten dificultats de treball i d’aprenentatge.
 • Projecte Singular Tramuntana.

El Pla d’Atenció a la Diversitat és revisat anualment per adaptar-lo a les necessitats del Centre, a les noves lleis i a les exigències del Departament d’Ensenyament tenint present que és indispensable, per la tipologia de centre i tal com va ser aprovat en el mateix Pla, disposar d’un equip de professors/es destinat, juntament amb la psicopedagoga, a atendre la diversitat de necessitats que presenta el nostre alumnat. Les tasques que desenvoluparà aquest equip són totes aquelles relacionades amb l’aplicació dels recursos que es detallen en el Pla d’atenció a la Diversitat (Projecte Singular, oferta d’optatives, UEC,…).  Per a la correcta gestió de les qüestions derivades de la diversitat dels alumnes cal que aquestes persones siguin bones coneixedores del centre i del seu entorn.


5.2.  Pla d’acció tutorial (PAT)

  L’acció tutorial és el conjunt d’actuacions educatives que contribueixen a:

 • Desenvolupar i  potenciar les capacitats bàsiques de l’alumnat.
 • Orientar l’alumnat per tal d’aconseguir un creixement personal i una personalitat madura.
 • Proporcionar les orientacions oportunes per tal que els alumnes puguin triar  entre les diverses opcions posteriors a l’ESO en el món acadèmic o  laboral.

L’acció tutorial  és una tasca de tot el professorat del Centre i està coordinada pel tutor del grup.

 5.3   Les NOFC

 Encara que el Decret de drets i deures és el marc general que regula la convivència en el Centre, les NOFC recolliran aquells trets que donen a l’institut una personalitat pròpia.

Les NOFC recolliran les normes d’organització i funcionament que regulen la convivència al centre i determinaran les actuacions necessàries per atendre els alumnes amb una conflictivitat marcada per tal que no interfereixin en el dret d’aprenentatge dels companys.

 5.4   Projecte lingüístic

 La Llei de normalització lingüística estableix el marc general que defineix el paper de la llengua catalana en el sistema educatiu de Catalunya i estableix l’ús del català com a llengua vehicular  del Centre.

El Projecte lingüístic és l’instrument que determina les estratègies que cal seguir d’acord amb les característiques del Centre per assolir la normalització lingüística, així mateix recull un estudi del tractament de les llengües tant en l’àmbit educatiu com en l’àmbit familiar.

 

5.5   Activitats extraescolars

 Les activitats extraescolars hauran de ser aprovades pel Consell Escolar.

 

5.6    Noves tecnologies

 Atès que en la societat actual el paper de les tecnologies de la informació és cada vegada més important, aquestes s’han d’incloure en l’oferta del centre.

Per tant, serà prioritat del centre aconseguir que tots els alumnes surtin amb uns coneixements d’ofimàtica i navegació per internet.

També es prioritzarà l’ús dels SMS i dels e-mails per mantenir la comunicació entre els diferents sectors de la comunitat educativa.