Centre‎ > ‎

Carta de compromís

Les persones sotasignants, Anna Bosch i Anglada  directora de l’Institut Cap de Creus de Cadaqués i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   curs . . . . . ., conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta Carta de Compromís educatiu, la qual comporta els següents COMPROMISOS:

Per part del centre

1.         Facilitar informació a la família i a l’alumne/a sobre l’organització, les normes de convivència, el procés avaluatiu i el projecte educatiu del centre.

 

2.    Garantir els drets del l’alumne/a en l’àmbit escolar i vetllar pel compliment dels seus deures.

 

3.    Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a.

 

4.    Co-responsabilitat entre el centre i la família en el procés d’orientació de caràcter personal, acadèmic i, si s’escau, professional de l’alumnat per poder assolir la maduresa personal, la presa de decisions i la integració social.

 

5.    Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a.

 

6.    Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a, d’acord amb les possibilitats del centre, i mantenir-ne informada la família.

 

7.    Mantenir comunicació regular amb la família  per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a (mínim una entrevista individual i una reunió de grup anual).

 

8.    Atendre, en un termini no superior a quinze dies, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

 

9.   Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.


10.   Adoptar criteris i/o mesures educatives alternatives o complementaries que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.


11.   Revisar conjuntament i periòdicament amb la família el compliment d’aquests compromisos.

 

 

 

Per part de la família

 

1.    Respectar el caràcter propi del centre i les seves normes de convivència. Reconèixer l’autoritat del professorat, del personal del PAS que hi treballa i la de l’equip directiu.

2.    Vetllar perquè  el fill/a respecti les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

3.     Col·laborar en relació al procés d’aprenentatge de la llengua vehicular que figura en el projecte lingüístic del centre.

4.   Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5.     Vetllar perquè el fill/a assisteixi a les sortides que es programen des del centre ja que són un part important del currículum. Informar, si és el cas, dels motius de la no assistència.

6.      Vetllar perquè el fill/a assisteixi al centre vestit amb correcció tot evitant l’ús de roba poc adequada al context escolar.

7.      Ajudar el fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a  l’activitat escolar.

8.      Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a.

9.      Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i per a  facilitar la convivència dintre de  la comunitat educativa.

10.    Assistir a les reunions i entrevistes convocades pel centre.

11.    Venir personalment a recollir el fill/a o delegar-ho en les persones autoritzades (que s’hauran notificat per escrit) quan aquest/a hagi de marxar del centre en horari escolar. (visita metge, indisposició, pla d’evacuació, ...)

12.    Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.

13.    Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos.

14.    Revisar conjuntament i periòdicament amb el centre el compliment d’aquests compromisos.


I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu,

El centre                                                                        La família (pare, mare o tutor/a)

Signatura                                                                                Signatura

 

   

Cadaqués, . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . .  de 20 . . .

Comments