Preinscripció i matrícula


Important! Matrícula al setembre
Tant per a l'ESO com pel Batxillerat es podrà formalitzar els dies 6,7 i 8 de setembre de 9 a 14:30h.

Tota la informació oficial relativa a la Preinscripció i Matrícula la podeu trobar al web del Departament d'Ensenyament.

1.Preinscripció i matrícula BATXILLERAT pel curs 2017-2018
2.Preinscripció i matrícula ESO pel curs 2017-2018


1.Preinscripció i matrícula BATXILLERAT pel curs 2017-2018
Calendari i horari

Preinscripcions: del 16 al 24 de maig de 2017, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins el dia 26 de maig de 2017.

Publicació de les relacions baremades de sol·licituds: 6 de juny de 2017.

Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: del 7 al 9 de juny de 2017.

Publicació llista sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.

Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017.

Publicació de les relacions baremades definitives: 19 de juny de 2017.

Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017.

Publicació de les relacions d'alumnat admès i llista d'espera: 3 de juliol de 2017.

Període de matrícula ordinària per a l'alumnat preinscrit amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas de l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 4 a l'11 de juliol de 2017.

Període de matrícula extraordinària per a l'alumnat de batxillerat pendent de l'avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017.

Matrícula de Batxillerat: del 4 a l'11 de juliol. De 9 a 14 hores

 • Per a fer la matrícula caldrà portar omplert el Full Itineraris de 1r o 2n amb les matèries de modalitat i les específiques , segons el curs a que es matricula (l'arxiu el teniu a la part inferior d'aquesta plana dins la carpeta MATRÍCULA BATXILLERAT 2017).
 • A més a més, si es  tracta d'alumnat nou al centre haurà d'omplir els documents que figuren a la carpeta MATRÍCULA ESO I BATXILLERAT (Alumnat nou al centre) 2017 a la part inferior d'aquesta plana. 
 • Si ja heu estat alumnes del nostre centre només us caldrà el Full Itineraris de 1r o 2n amb les matèries de modalitat i les específiques, al qual fem referència al primer punt i la Carta de compromís.

Sol·licituds

Batxillerat

Cicles formatius de Grau Mitjà

Tots els estudis

És important emplenar només una sol·licitud. En cas d'omplir-ne més, s'invalidaran els drets de prioritat que puguin correspondre. No es considera duplicitat si es presenten sol·licituds per ensenyaments diferents.

Documentació

(Compte! només l'alumnat que NO ha cursat ESO al nostre institut. Si ha cursat ESO al nostre centre només ha de portar el full de les optatives).

 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud (pot fer la sol·licitud l'alumne si és major d'edat o el pare, mare o tutoria si és menor d'edat): DNI en el cas de les persones de nacionalitat espanyola, passaport, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de la Unió Europea, permís de residència, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de fora de la Unió Europea.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, si l'alumnat és menor d'edat. L'alumnat estranger podrà acreditar les dades d'identificació i filiació amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d'origen.
 • Original i fotocopia de la Targeta Sanitària Individual (TSI), si se'n disposa.
 • Si s'al·lega la proximitat del domicili de l'alumne al centre escolar, i al seu document d'identitat apareix un domicili diferent: Volant de convivència de l'alumne amb la persona sol·licitant i el resguard de la renovació del DNI amb la nova adreça, en el cas de les persones de nacionalitat espanyola. En el moment de la matriculació s'haurà de presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Volant de convivència i el document amb registre d'entrada de la comunicació del canvi de domicili a la Delegació de Govern, en el cas de les persones estrangeres.
 • Si s'al·lega la proximitat del domicili laboral al del centre escolar: Fotocòpia del contracte laboral o un certificat de l'empresa. En el cas dels treballadors autònoms que tenen com a domicili el de l'exercici de la seva activitat, s’acredita amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037). 
 • Si s'opta a la puntuació per renda familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari de la renda mínima d'inserció.
 • Si s'al·lega la discapacitat del alumne, pares, tutors o germans: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies o de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. El certificat haurà d'acreditar que la discapacitat és superior o igual al 33%.
 • Si s'al·lega la condició de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Si s'al·lega malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic Informe d'un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metge
2.Preinscripció i matrícula ESO pel curs 2017-2018

En aquesta plana anirem pujant tota la informació relativa al procés de Preinscripció i Matrícula de l'alumnat ESO pel curs 2017-18. La Preinscripció s'haurà de realitzar entre el 23 de març i el 4 d'abril.

A l'arxiu Portes obertes 2017 (a la part inferior i dins la carpeta PREINSCRIPCIÓ 2017) trobareu una presentació amb informació rellevant.

Cal tenir present que el procés consta de dues fases:

1. Presentació de sol·licituds (Preinscripció).

2. Període de matriculació.

1. Preinscripció 2017-18

Calendari
 i horari

 • Oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017
 • Presentació de la sol·licitud al centre: del 23 de març al 4 d’abril de 2017 dins l'horari que figura a la imatge
 • Presentació de la documentació al centre: fins al 7 d'abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
 • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
 • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017
 • Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny de 2017

Documentació

A la part inferior d'aquesta plana i dins la carpeta PREINSCRIPCIÓ ESO 2017 us pujarem, abans del 23 de març, aquests arxius:

Jornada de Portes obertes 2017. Amb el  contingut de  la Jornada de portes obertes.

Documentació a presentar. Llistat amb la documentació a presentar en la  Preinscripció.

Sol·licitud. Imprès de sol·licitud oficial en .PDF.

Podeu imprimir i omplir l'imprès. També us podeu baixar l'imprès i, fins i tot fer la presentació per Internet (només us caldrà clicar en aquest enllaç).


2. Període de matriculació

 Calendari

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 12 al 16 de juny de 2017
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO (o alumnes amb plaça assignada però pendents de l’avaluació de setembre): del 26 al 30 de juny de 2017
 • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

Documentació

A la carpeta MATRÍCULA ESO 2017 trobareu 6 arxius que heu d'omplir i presentar al centre.

Hem inclòs un 7è arxiu, anomenat Informacions inici de curs,  en el qual us avancem informació relativa al començament del curs 2017-18.

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Visualització Baixa
  57 kb v. 2 28 de juny 2017, 4:02 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
Ċ
Visualització Baixa
  186 kb v. 2 28 de juny 2017, 4:02 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
Ċ
Visualització Baixa
  188 kb v. 2 28 de juny 2017, 4:02 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Visualització Baixa
  48 kb v. 3 28 de juny 2017, 12:23 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
ĉ
Visualització Baixa
  46 kb v. 3 28 de juny 2017, 12:23 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
ĉ
Visualització Baixa
  57 kb v. 5 28 de juny 2017, 12:23 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
ĉ
Visualització Baixa
  48 kb v. 3 28 de juny 2017, 12:23 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
ĉ
Visualització Baixa
  47 kb v. 3 28 de juny 2017, 12:23 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
ĉ
Visualització Baixa
  47 kb v. 3 28 de juny 2017, 12:23 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
ĉ
Visualització Baixa
  53 kb v. 3 28 de juny 2017, 12:23 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Visualització Baixa
  16 kb v. 2 15 de març 2017, 11:52 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
Ċ
Visualització Baixa
  4514 kb v. 2 15 de març 2017, 11:52 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO
Ċ
Visualització Baixa
  1368 kb v. 2 15 de març 2017, 11:52 JUAN PEDRO ARCOS ESCRIBANO