VI Jocs Florals Escolar de Catalunya
Finalista de la fase territorial (Girona) dels VI Jocs Florals Escolars de Catalunya:
ALUMNA: Iris Torres Rovira
CENTRE: INS Vidreres
CATEGORIA: F- Alumnat de 1r i 2n d'ESO

MOLTES FELICITATS!!!.....................................................................................................


Treballs seleccionats pel Servei Educatiu de La Selva II:
Els treballs seleccionats pel Servei Educatiu de La Selva II i que participaran en la fase territorial dels VI Jocs Florals Escolars de Catalunya són:

Categoria A: Alumnat del cicle inicial d'educació primària
         Les nenes que van entrar a una pel·lícula
         Laia Anaya Alsina (Col·legi Santa Maria de Blanes)

Categoria B: Alumnat del cicle mitjà d'educació primària
         Tots som iguals
 Ruth Fernández Joven (ESC Mossèn Joan Batlle)

Categoria C: Alumnat del cicle superior d'educació primària
         Viatge al fons del mar
 Laia Jordi Caro (ESC Àngels Alemany i Boris)

Categoria D: Alumnat d'educació especial d'educació primària
        Tots podem jugar a futbol
Roger Ribera Vives, Marc Paz Dalmau, Ivan Viñoles Ramírez (ESC Mossèn Joan Batlle)

Categoria F: Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria
         Mai no deixaré de somiar
 Iris Torres Rovira (INS Vidreres)

Categoria G: Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria
       Esquizofrènia 
       Ester Montes Gómez (INS Ramon Coll i Rodés)
MOLTES FELICITATS!!!

.....................................................................................................


Calendari: 
Fins al 25 d'abril: Omplir formulari inscripció i lliurament per email al CRP dels treballs seleccionats al centre 
                           (email CRP: crp-blanes@xtec.cat).
1 de juny: Acte de lliurament de premis de la fase territorial (ST de Girona). 
15 de juny: Acte de proclamació i lliurament de guardons dels VI Jocs Florals Escolars de Catalunya a l'Auditori de Barcelona.

Formulari de participació
Tots els centres participants han d'emplenar aquest formulari abans d'enviar els seus treballs finalistes al CRP. 

Bases dels VI Jocs Florals Escolars de Catalunya
El Departament d’Educació convoca els VI Jocs Florals Escolars de Catalunya.
La sisena convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya s’adreça als centres d’educació primària i educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya que molts centres escolars de fet ja celebren als seus municipis o comarques.

1. Les categories establertes són les següents: 
A. Alumnat del cicle inicial d'educació primària
B. Alumnat del cicle mitjà d'educació primària
C. Alumnat del cicle superior d'educació primària
D. Alumnat d'educació especial d'educació primària
E. Alumnat d'educació especial d'educació secundària obligatòria
F. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria
G. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria
H. Conte audiovisual i il•lustrat per a tots els alumnes de primària

La participació al certamen és voluntària.

2. Els treballs han de ser escrits en llengua catalana o en aranès.

3. La modalitat pot ser poesia, prosa i conte digital només per a la categoria H. El tema és lliure.

4. Els treballs presentats, un per categoria, poden ser individuals o col•lectius (màxim 3 alumnes). El treballs col•lectius només es podran presentar a les categories A, D, E i H.

5. El centre ha de garantir que els treballs presentats són originals, de creació pròpia.

6. Característiques de la presentació:
− L'extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full. 
− El tipus i el cos de la lletra han de ser Arial 12.
− El format ha de ser en DIN A4, a una sola cara i a doble espai.
− Hi ha de constar el títol de l’obra, i a dalt a la dreta la categoria i el pseudònim.
− És imprescindible que els treballs arribin corregits respecte de l’ortografia, la sintaxi i el vocabulari.
− El conte digital ha de tenir una durada de 4 a 6 minuts. Consulteu les bases específiques d’aquesta modalitat. 

7. Es crearà un jurat per a les categories de treball escrit i un jurat per a la categoria del conte digital i il•lustrat. Els jurats seleccionaran un treball per a cadascuna de les 8 categories. En la categoria del conte audiovisual il•lustrat, el Canal Super3, en funció de les seves possibilitats, podrà produir algun altre conte finalista segons l’ordre que hagi decidit el jurat.

8. El veredicte dels jurats i el lliurament de guardons es durà a terme el dissabte 15 de juny a les 12 hores, a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (av. de l'Estadi, s/n. Anella Olímpica, Barcelona).

9. Els treballs guardonats es penjaran al web de la XTEC http://www.xtec.cat/web/centres/alscentres/premis/jocsflorals

10. Per poder participar en el certamen, els centres s’han d’adreçar al Servei Educatiu de Zona (CRP) i lliurar els treballs en el termini establert, en suport digital i per correu electrònic.

BASES DE LA CATEGORIA H: CONTE AUDIOVISUAL IL·LUSTRAT
Aquesta categoria, fruit de la col·laboració entre la Televisió de Catalunya i el Departament d'Ensenyament, la de conte audiovisual il·lustrat, té l'objectiu de promoure la creació literària potenciant el treball interdisciplinari des de l'àmbit lingüístic, l'àmbit digital i l'àmbit artístic.

1. Aquesta categoria va adreçada a tots els alumnes de primària i als alumnes de primària d'educació especial.

2. Els treballs han de ser en llengua catalana o en aranès.

3. El treball presentat ha de ser col·lectiu, no es limita a un nombre màxim d'alumnes, d'aquesta manera es fomenta el treball com a grup classe o com a cicle.

4. El conte es pot presentar en format de vídeo (no pot superar els 6 minuts de duradacomptant també els rètols) o en format de presentació (no pot superar les 35 pantalles incloent-hi també els rètols).

5. El conte ha de ser original. Les imatges que l'il·lustrin han de ser elaborades pels alumnes en qualsevol tècnica plàstica. Tant en el format de vídeo com en el format de presentació la banda sonora ha d'incorporar la narració feta pels alumnes i la
música o els efectes sonors creats i enregistrats preferentment pel grup participant o bé de llibreries de música lliure de drets.

6. El treball s'ha de lliurar, igualment que els textos narratius, a través del formulari establert (ha d'incloure el text del conte i l'enllaç per visualitzar la producció). Pel que fa a la producció en format de vídeo, l'enllaç ha de ser al Youtube del centre (de la XTEC a ser possible). Quant al format de presentació, l'enllaç ha de ser a una presentació emmagatzemada al Google Drive del centre (a poder ser de la XTEC), en una aplicació de presentacions que permeti la inserció de so.

7. En el format de presentació es poden utilitzar diferents tècniques audiovisuals (stop motion, imatges en format de vinyetes...). El text del conte ha de ser a la banda sonora inclosa a la presentació.

8. Els treballs, tant en el format de presentació com en el format de vídeo, han de mostrar la creació del conte tal com es fa en el programa “Una mà de contes”, del Canal Super3. Es poden trobar exemples i documentació al web del programa:

9. Es crearà un jurat per a la categoria del conte audiovisual il·lustrat que seleccionarà un treball guanyador. Els treballs finalistes també quedaran ordenats.

10.  El treball guanyador serà produït pel Canal Super3, pel programa “Una mà de contes”. La producció es realitzarà conjuntament amb el centre guanyador el primer trimestre del curs 2019-2020 i premiat amb un obsequi per a l'escola.

11. El Canal Super3, en funció de les seves possibilitats, podrà produir algun altre conte finalista segons l'ordre que hagi decidit el jurat.

12. Es valorarà el treball de forma global tenint en compte especialment l'originalitat del plantejament, la qualitat narrativa, l'adequació narrativa dels recursos plàstics i la qualitat sonora.

13. Per a la producció del treball guanyador, el Canal Super3 adaptarà i interpretarà el conte, sempre que escaigui, perquè s'adeqüi al mitjà televisiu.

14. No es valorarà cap treball amb músiques que atemptin contra els drets de terceres persones. L'organització en cap cas podrà ser considerada responsable d'aquests continguts, d'acord com estableix el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. En cas de reclamació judicial sobre aquest tipus de continguts, l'organitzador o el participant retiraran el contingut objecte de la disputa.

15. D'acord amb la base 3 i amb el que disposa l'article 8 del Reial decret legislatiu 1/1996 esmentat, els drets de propietat intel·lectual dels treballs presentats corresponen al titular del centre participant, i en conseqüència aquest s'obliga a cedir-los a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA, gratuïtament i sense límit temporal, sempre que el treball sigui seleccionat pel Canal Super3 per tal de transformar-lo i explotar-lo perquè s'adeqüi al mitjà televisiu. El Departament d'Educació, i els titulars dels centres educatius participants, no assumeixen cap dret de propietat intel·lectual ni industrial sobre el programa Una mà de contes. 

16. Es donarà compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. En el cas que es vulguin utilitzar les dades o imatges dels menors, caldrà prèviament el consentiment de les persones que n'exerceixen a pàtria potestat o tutorial legal. Les escoles del conte guanyador i dels contes finalistes seguiran les instruccions que es donen a tots els centres educatius en el Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet, i seran les responsables de gestionar-ho.

17. El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases en la seva integritat. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del participant i, per tant, al fet que aquest no pugui ser seleccionat
com a finalista, guanyador o rebre una menció, o rebre cap dels premis establerts a les bases.

Podeu veure la producció del projecte guanyador d'aquesta categoria, dels IV Jocs Florals Escolars de Catalunya, de l'Escola Daniel Mangrané de Jesús (Tortosa). La seva història, Mesela i Naïm, serà un nou capítol d'Una mà de contes.
També podeu veure els treballs finalistes del curs 2015-2016 al Consorci d'Educació de Barcelona.

Barcelona, gener 2019


Més informació a la Web dels Jocs Florals a la XTEC