Servei Educatiu de Zona

El Servei Educatiu de Zona és l'òrgan de suport permanent a la tasca docent dels i les mestres, dels professors i professores i dels centres educatius, que es constitueixen en nuclis de dinamització pedagògica, d’orientació psicopedagògica, de recerca de noves metodologies i d’acostament de l’escola a l’entorn.

Són serveis educatius de zona: els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són equips multiprofessionals que actuen de manera integrada, per donar suport a la realització efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de zona i actuen, de manera preferent, amb el professorat i centres d’ensenyament obligatori no universitari d’una zona geogràfica educativa determinada.

Són serveis educatius específics:  els centres de recursos educatius per a discapacitats auditius i alumnes amb trastorns greus del llenguatge (CREDA) i el centre de recursos educatius per a discapacitats visuals (CREDV) adrecen la seva activitat a un ampli conjunt de la població escolar, que inclou els centres de la comarca de la Selva.

Les nostres funcions estan regulades pel Decret 155/1994 de 28 de juny, modificat pel Decret 180/2005 de 30 d’agost, pels quals es regulen els serveis educatius, i per les instruccions per a la organització i funcionament de centres pel curs 2010-11.

Els centres de recursos pedagògics (CRP) són serveis educatius que en l'àmbit territorial comarcal donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent dels mestres i dels professors. Els CRP estan integrats per funcionaris docents dels cossos de mestres i de professors, per tal d'exercir les funcions que els corresponen en relació amb els centres d'ensenyament no universitari. 

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Els equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

Els/les treballadors/es socials donen assessorament i orientació en relació a l’alumnat amb NEE vinculades a situacions socioeconòmiques i/o culturals desfavorides i a les respectives famílies, pel què fa als recursos en l’àmbit educatiu, sanitari i social.

Els/les fisioterapeutes realitzen la valoració motriu d'alumnes amb necessitats educatives especials per tal d’establir el seu grau d’afectació, planificant i duent a terme el procés d’intervenció tot orientant a la família i als professionals que intervenen en el cas.