PLA DE FORMACIÓ DE ZONA DE LA SELVA II 2017-2018

Inscripció entre el 12 i el 26 de setembre de 2017
Consulta d'adjudicacions a partir del 9 d'octubre de 2017
Inici de les activitats
a partir del 17 d'octubre 2017

Activitats PFZ CRP Selva II (2017-2018)

Calendari PFZ 2017-2018
inici fi 
Detecció de necessitats (demanda d'activitats)
06/02/2017 10/03/2017
Publicació d'activitats aprovades al web 15/07/2017  
Inscripció a les activitats         12/09/2017 26/09/2017
Consulta d'assignacions  09/10/2017
Inici de les activitats de formació
17/10/2017

MODALITATS DE FORMACIÓ


FORMACIÓ EN CENTRE

 Assessorament
Mínim 20 hores
 
Taller a centre
15 hores
Formació interna de centre (FIC)
45 hores (it. guiats)
30 hores (it. propis)
 

FORMACIÓ PER A CENTRES
 Seminari de coordinació
Mínim 15 hores
Formació d'equips de centre (SFEC)
Mínim 30 hores
   
FORMACIÓ INDIVIDUAL  Taller
15 hores
 Curs
Mínim 15 hores
 Seminari
Mínim 20 hores
 Grup de treball
Entre 30-60 hores

FORMACIÓ EN CENTRE: 
Activitats destinades al professorat d'un centre                     

Objectius: 

Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.

Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l'alumnat.
Modalitats:
ASSESSORAMENT
> Amb formador extern. Liderat per l'equip directiu.
> Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l'aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
> S'adreça a la majoria del claustre o al 80% del col·lectiu afectat. 
> Durada mínima de 20 hores amb 2/3 parts amb la persona formadora i la resta de treball autònom al centre.
TALLER A CENTRE 
> Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l'aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
> Concret i pràctic, destinat a la millora d'alguna competència professional del professorat. Durada màxima de 15 hores (10 h. presencials i 5 h. de treball autònom relacionat amb l'aprofitament i la transferència immediata)
FORMACIÓ INTERNA DE CENTRE (FIC)
> S'adreça a la majoria del claustre o un col·lectiu d'un centre.
> Itineraris guiats i propis
> Liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per 3 persones del centre de les quals almenys una ha de ser de l'equip directiu, amb el suport d'un membre del CRP.
Durada 45 hores els itineraris guiats (30 h. presencials i 15 h. de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l'aprofitament i la transferència immediata)
> Durada de 30 hores els itineraris propis (20 h presencials i 10  h de treball intern)


 FORMACIÓ PER A CENTRES: Activitats destinades al professorat de diversos centres de la zona   

Objectius:

Compartir i intercanviar projectes i experiències educatives entre centres.

Enriquir el potencial educatiu de cada centre amb les aportacions col·lectives.

Modalitats:

SEMINARI DE COORDINACIÓ
> Entre professorat de diversos centres, etapes (infantil-primària, primària-secundària...)
> Les especialitats poden ser generals, d'especialitat, d'àrea, per càrrec,...
> Durada: Mínima de 15 hores

FORMACIÓ D'EQUIPS DE CENTRE (SFEC)
> Formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l'equip directiu. Aquestes persones tenen el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre.
> Equips de 3-5 mestres de cada centre amb un mínim de 5 centres.
> Poden ser curs o seminari.
> Durada mínima de 30 hores (15 h. presencials i 15 h. de treball autònom en el Pla d'Actuació).

 FORMACIÓ INDIVIDUAL:     Activitats obertes destinades a professorat de la zona                        

Objectius: 

Aprofundir en aspectes concrets i pràctics per contribuir a l'increment de l'èxit educatiu.

Reflexionar entorn d'un tema a partir de la pràctica professional dels docents.

Modalitats:

TALLER

> Concret i pràctic. 

> Mínim 15 persones. 

> Durada màxima 15 hores (10 h. presencials i 5 h. de treball autònom)

CURS

> Impartit per persona experta. 

> Mínim 20 persones. 

> Durada mínima 15 hores (la tercera part destinada a treball autònom sense formador)

SEMINARI

> Per reflexionar sobre la pràctica docent a l'entorn d'un tema. 

> Mínim 15 persones. 

> Durada mínima 20 hores (la tercera part destinada a treball autònom sense formador)

GRUP DE TREBALL

> Té per finalitat la millora de la pràctica educativa, la millora de les competències professionals del professorat i la incorporació de canvis metodològics.

> S'elaboren materials publicables que es difondran al portal web del CRP. 

> Mínim 5 persones, comptant amb la persona coordinadora. Han de ser de diversos centres.

> Durada: Mínim 30 hores i màxim 60. La meitat de les hores, com a mínim,  ha de ser presencial i la resta de treball autònom.

LES MEVES ACTIVITATS. Revisar sol·licituds, consultar d'adjudicacions i contestar qüestionaris.

CERTIFICATS. Consulta de certificats

Formació permanent del professorat. Informació general, objectius, PFZ...FORMACIÓ D'ALTRES INSTITUCIONS (ICE, Activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament)