PLA DE FORMACIÓ DE ZONA DE LA SELVA II 2017-2018


SOL·LICITUD D'ACTIVITATS PER AL CURS 2017-2018
Fins el 10 de març de 2017

Calendari PFZ 2017-2018
inici fi 
Detecció de necessitats (demanda d'activitats)
06/02/2017 10/03/2017
Publicació d'activitats aprovades al web 15/07/2017  
Inscripció a les activitats        

Consulta d'assignacions 

Inici de les activitats de formació

MODALITATS DE FORMACIÓ


FORMACIÓ EN CENTRE

 Assessorament
20 o 30 hores
 
Taller en centre
15 hores
 (FIC)
Formació interna de centre
45 hores
 

FORMACIÓ PER A CENTRES
 Seminari de coordinació
20 o 30 hores
 (SFEC)
Formació d'equips de centre
   
FORMACIÓ INDIVIDUAL  Taller
15 hores
 Curs
Mínim 15 hores
 Seminari
Mínim 20 hores
 Grup de treball
Entre 30-60 hores

FORMACIÓ EN CENTRE: 
Activitats destinades al professorat d'un centre                     

Objectius: 

Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.

Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l'alumnat.
Modalitats:
ASSESSORAMENT
> Amb formador extern. Liderat per l'equip directiu.
> Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l'aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
> S'adreça a la majoria del claustre o al 80% del col·lectiu afectat. 
> Durada mínima de 30 hores amb 2/3 parts amb la persona formadora i la resta de treball autònom al centre.
TALLER A CENTRE 
> Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l'aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
> Concret i pràctic, destinat a la millora d'alguna competència professional del professorat. Durada màxima de 15 hores (10 h. presencials i 5 h. de treball autònom relacionat amb l'aprofitament i la transferència immediata)
FORMACIÓ INTERNA DE CENTRE (FIC)
> S'adreça a la majoria del claustre o un col·lectiu d'un centre.
> Itineraris guiats i propis
> Liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per 3 persones del centre de les quals almenys una ha de ser de l'equip directiu, amb el suport d'un membre del CRP.
Durada 35 hores (30 h. presencials i 15 h. de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l'aprofitament i la transferència immediata)


 FORMACIÓ PER A CENTRES: Activitats destinades al professorat de diversos centres de la zona   

Objectius:

Compartir i intercanviar projectes i experiències educatives entre centres

Enriquir el potencial educatiu de cada centre amb les aportacions col·lectives.

Modalitats:

SEMINARI DE COORDINACIÓ
> Entre professorat de diversos centres, etapes (infantil-primària, primària-secundària...)
> Les especialitats poden ser generals, d'especialitat, d'àrea, per càrrec,...
> Durada: Mínima de 15 hores i màxima de 20 hores

FORMACIÓ D'EQUIPS DE CENTRE (SFEC)
> Formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l'equip directiu. Aquestes persones tenen el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre.
> Equips de 3-5 mestres de cada centre amb un mínim de 5 centres.
> Poden ser curs o seminari.
> Durada mínima de 30 hores (15 h. presencials i 15 h. de treball autònom en el Pla d'Actuació).


 FORMACIÓ INDIVIDUAL:     Activitats obertes destinades a professorat de la zona                        

Objectius: 

Aprofundir en aspectes concrets i pràctics per contribuir a l'increment de l'èxit educatiu.

Reflexionar entorn d'un tema a partir de la pràctica professional dels docents.

Modalitats:

TALLER

> Concret i pràctic. 

> Mínim 15 persones. 

> Durada màxima 15 hores (10 h. presencials i 5 h. de treball autònom)

CURS

> Impartit per persona experta. 

> Mínim 20 persones. 

> Durada mínima 15 hores (la tercera part destinada a treball autònom sense formador)

SEMINARI

> Per reflexionar sobre la pràctica docent a l'entorn d'un tema. 

> Mínim 15 persones. 

> Durada mínima 20 hores (la tercera part destinada a treball autònom sense formador)

GRUP DE TREBALL

> Té per finalitat la millora de la pràctica educativa, la millora de les competències professionals del professorat i la incorporació de canvis metodològics.

> S'elaboren materials publicables que es difondran al portal web del CRP. 

> Mínim 5 persones, comptant amb la persona coordinadora. Han de ser de diversos centres.

> Durada: Mínim 30 hores i màxim 60. La meitat de les hores, com a mínim,  ha de ser presencial i la resta de treball autònom.