PLA DE FORMACIÓ DE ZONA 2013-2014

Calendari 

   inici fi 
Detecció de necessitats (demanda d'activitats de formació) 30/04/2013 13/05/2013
Publicació d'activitats aprovades al web 15/07/2013  
Inscripció general d'activitats         16/09/2013 30/09/2013
Consulta d'assignacions  18/10/2013
Inici de les activitats de formació en centre 21/10/2013  
Inici de les activitats de zona 21/10/2013  

MODALITATS DE FORMACIÓ DEL PFZ 2013-2014

 FORMACIÓ EN CENTRE: Activitats destinades al professorat d'un centre.                                                               

Objectius: 

- Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.

- Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l'alumnat.

Modalitats:
- ASSESSORAMENT: Amb formador extern. S'adreça a la majoria del claustre. Durada màxima de 30 hores (20 h. de formació i 10 h. de treball autònom relacionat amb l'aprofitament i la transferència immediata)
- TALLER: Concret i pràctic, destinat a la millora d'alguna competència professional del professorat. Durada màxima de 12 hores (8 h. de formació i 4 h. de treball autònom relacionat amb l'aprofitament i la transferència immediata)
FORMACIÓ INTERNA DE CENTRE (FIC)S'adreça a la majoria del claustre. Itineraris guiats i propis. Liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per 3 persones del centre amb el suport d'un membre del CRP. Durada màxima de 30 hores (20 h. de formació i 10 h. de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l'aprofitament i la transferència immediata)


  ACTIVITATS DE ZONA: Activitats destinades al professorat de diversos centres de la zona.                        
  • FORMACIÓ PER A CENTRES: Participants validats i prioritzats per les direccions dels centres amb el compromís de transferir i compartir en el seu centre el treball de la formació.

Objectius: 

- Compartir i intercanviar projectes i experiències educatives entre centres

- Enriquir el potencial educatiu de cada centre amb les aportacions col·lectives.

Modalitats:

- SEMINARI DE COORDINACIÓ: Entre professorat de diversos centres, etapes (infantil-primària, primària-secundària...) Durada: 15-20 hores
- FORMACIÓ D'EQUIPS DE CENTRE: Equips de 3-5 mestres d'un mínim de 5 centres. Curs amb formador o seminari. Durada: 30 hores (15 h. presencials i 15 h. de treball autònom en el Pla d'Actuació). 

  • FORMACIÓ INDIVIDUAL: Activitats obertes destinades al professorat de la zona.
Objectius: 
- Aprofundir en aspectes concrets i pràctics per contribuir a l'increment de l'èxit educatiu.

- Reflexionar entorn d'un tema a partir de la pràctica professional dels docents.

Modalitats:

TALLER: Concret i pràctic. Mínim 15 persones. Durada màxima 12 hores (8 h. presencials i 4 h. de treball autònom)

- CURS: Impartit per persona experta. Mínim 20 persones. Durada mínima 15 hores (mínim 1/3 de treball autònom)

- SEMINARI: Per reflexionar sobre la pràctica docent a l'entorn d'un tema. Mínim 15 persones. Durada mínima 15 hores (mínim 1/3 de treball autònom)

- GRUP DE TREBALL: Reflexionar per millorar la competència professional del professorat, i afavorir la incorporació de canvis metodològics. S'elaboren materials publicables. Mínim 10 persones. Durada: 30-60 hores (mínim la meitat presencials i la resta de treball autònom)