Servei Educatiu‎ > ‎

EAP

EAP: Equip d'assessorament i orientació psicopedagògica
Funcions

L'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) és un servei de valoració, orientació i assessorament escolar, que desenvolupa les seves intervencions en tres àmbits: sector, alumnes-famílies i centres educatius. Les actuacions prioritàries abasten a l'alumnat amb necessitats educatives especials, generades per diferents dèficits o per situacions socials o culturals desfavorides,.

L'EAP està integrat per 11 professionals, 9 psicopedagogs/es i 2 treballadores socials. Aquests professionals treballen coordinadament en l'avaluació, el seguiment i l'orientació de l'alumnat, sobretot per a aquells que presenta necessitats educatives especials (NEE i/o SCD), i en l'assessorament al professorat dels centres docents.

Les seves funcions bàsiques es concreten en:

Identificació i avaluació de les necessitats educatives especifiques de l'alumnat, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada cas.
Orientació i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que pugui necessitar l'alumnat, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics.
Assessorament als centres educatius en aspectes psicopedagògics que facilitin la inclusió escolar i millorin l'atenció a la diversitat del seu alumnat.
Assessorament a l'alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l'orientació personal, socio-educativa o  professional

Composició de l'EAP

 Manel Seguer
 psicopedagog- Director
 Josep Álvarez
 psicopedagog
 Isabel Planas
 psicopedagoga
 Montserrat Gironés 
 psicopedagoga
 Carles Hernández
 psicopedagog
 Mercè Feliu psicopedagoga
 Marta Oliván
 psicopedagoga
 Montse Frías treballadora social
 Ana Riopedre treballadora Social
 Lorena Rabarte 
 fisioterapeuta
 Glòria Rubio administrativa