Inici

El Departament d’Ensenyament i  el Consorci d’Educació de Barcelona impulsen el Servei Comunitari amb la col·laboració dels districtes de la ciutat, dels serveis educatius, dels centres i de les entitats del territori.

El Servei Comunitari té com a finalitat l’aprenentatge de l’exercici actiu de la ciutadania per part de l’alumnat de 3r o 4t d’ESO i és l’espai on posen en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.                                                          

En aquest sentit el Servei Comunitari és un instrument curricular per desenvolupar en l’alumne la competència social i ciutadana, aquella que fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre’s a la seva millora.

 Es tracta d’una tasca multidimensional amb la qual es pretén que els joves aconsegueixin donar el millor de si mateixos, desenvolupin al màxim el seu potencial i s’incorporin de manera activa a la societattit el Servei Comunitari és un instrument curricular per desenvolupar en l’alumne la competència social i ciutadana, aquella que fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre’s a la seva millora.

La finalitat és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Els objectius d’aquest projecte tenen en compte la Llei d’educació i el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria i és concreten en:

 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
 • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
 • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.
 • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar
 • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.Agents implicats: tasques i actors per impulsar el servei comunitari en un territori

La intencionalitat i la complexitat dels projectes de Servei Comunitari fa que sigui necessari un compromís de col·laboració dels diferents agents del territori. El territori es converteix en la plataforma i el context d’aquesta pràctica educativa comunitària on, a partir de les aliances, es creen un seguit de xarxes de col·laboració en què cadascú aporta però també rep beneficis.

Els agents territorials que poden intervenir en els projectes de Servei Comunitari són:

 

Centres Educatius

 

Els centres educatius tenen un paper central en la generació de projectes de Servei Comunitari

 

La seva funció educativa i la possibilitat de treballar amb diferents metodologies els situa en una situació privilegiada. El centre educatiu ha de vincular els projectes de Servei Comunitari al currículum i als diferents aspectes organitzatius generals del centre o de l’aula. Per tal d’enfortir el lligam entre el

centre i l’entorn cal reflectir aquestes accions en el Projecte educatiu de centre i que la comunitat educativa l’assumeixi.

 

Professorat

 

Per desenvolupar accions de Servei a la comunitat, el professorat ha de rebre uns coneixements conceptuals i metodològics bàsics sobre aprenentatge i servei. També ha de programar les accions

de Servei Comunitari en la matèria o matèries que desenvolupen la competència social i ciutadana.

 

L’alumnat

 

És l’actor principal d’aquests projectes. En el desenvolupament de les accions de Servei Comunitari,

l’alumnat treballa la competència social i ciutadana, posant en valor una dimensió personal (aprenentatges, habilitats, actituds) i una dimensió social amb el context (pertinença, respecte de l’entorn, compromís i ajut social, participació...). En aquest procés, els participants prenen consciència social i la seva implicació personal respon a objectius i implicacions col·lectives on poden oferir i donar un servei i no només rebre i, a més, aprenen continguts curriculars.

 

Professionals dels Serveis educatius

 

Aquests professionals tenen un paper fonamental en el desenvolupament de les accions de Servei Comunitari com a referents que coneixen el territori i que, per la seva activitat, tenen relacions freqüents

amb els centres educatius i les entitats socials de l’entorn. Seran els responsables d’impartir la formació als centres, col·laboraran en la formalització del projecte i en faran l’acompanyament.

 

Entitats culturals i socials

 

Les entitats són l’altre grup d’agents imprescindibles per portar a terme els projectes de Servei Comunitari. La seva diversitat a cada territori fa que ofereixin una oferta concreta, però la seva identificació i coneixement són bàsiques per formar una xarxa sòlida.

 

Les entitats socials i educatives són les que poden oferir als centres educatius, des de la seva activitat quotidiana, l’espai on desenvolupar el servei comunitari. En aquest sentit una de les accions fonamentals és evidenciar la dimensió educativa de l’activitat d’aquestes entitats.

 

Administracions locals

 

Els Ajuntaments, com a màxims coneixedors i responsables d’un territori poden resultar especialment rellevants a l’hora de desenvolupar el servei comunitari. El seu coneixement sobre les necessitats emergents i el mapa de recursos i entitats de la zona i la seva capacitat de crear una plataforma organitzativa estable els converteix en agents clau per al desenvolupament i la sostenibilitat del servei

comunitari.


Els principis

Els principis que regeixen el Servei Comunitari són:

 • Educació en valors. Una acció educativa basada en l’experiència, la vivència i la construcció d’hàbits i valors.
 • Participació activa i democràtica. La participació activa de l’alumnat en un servei que es duu a terme en benefici de la comunitat
 • Resposta a les necessitats socials emergents. L’atenció de necessitats reals i sentides per la comunitat.
 • Treball en xarxa i coresponsabilització. El treball en xarxa dels diferents agents educatius d’un territori a partir d’uns objectius compartits.
 • Millora constant d’ndicadors que permetin fer un seguiment i elaborar propostes de millora.

Més informació

 

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/

 
http://www.edubcn.cat/asc/