Accessibilitat web

El principal objectiu de l’accessibilitat web radica a fer la Web més accessible per a tots els usuaris, independentment de les circumstàncies i els dispositius involucrats a l’hora de consultar la informació. Partint d'aquesta idea, una pàgina accessible ho serà tant per a una persona amb discapacitat com per a qualsevol altra que es trobi en circumstàncies externes que dificultin el seu accés a la informació (en un ambient amb soroll, en una situació en la qual la seva atenció visual i auditiva no estigui disponible, etc.).

Fer un lloc web accessible és comprendre que la gent utilitza la Web de diferents maneres. Per tant, el lloc web haurà de presentar la informació duna manera que les persones puguin accedir-hi sigui quin sigui l’equip (maquinari) i els programes (programari) que estiguin utilitzant i independentment de com naveguin per aquell lloc web.

Una bona presentació formal del text ajuda a tots els lectors.

Les composicions deficients plantejaran problemes de lectura als següents col·lectius:

 • Persones cegues o amb dificultats visuals.
 • Gent gran
 • Persones amb molts o pocs problemes de comprensió lectora
 • Persones amb dificultats en la motricitat es veuran beneficiades o perjudicades segons hem pensat i elaborat un text d'una manera o altra.

Una impressió clara redunda en benefici de tots. Tingues la seguretat que produir informació en un format llegible no és més difícil ni més costós.

Planificació 

Amb unes pautes senzilles (basades en el mètode Start, de Duff Johnson) es poden crear documents que no donaran tants problemes d'accessibilitat, sigui quin sigui el format final:

 • Simplificar la maquetació.
 • Taules el més simples possible.
 • Alternatives a les imatges en el moment de creació.
 • Repensar tots els elements que presenten dificultats per ser llegits amb un sintetitzador de veu.
 • Testejar el resultat amb els usuaris dels documents
  • Dins l'Acrobat reader podem anar: Edició /accessibilitat / comprovació.
  • Veure/llegir en veu alta.

Pautes per la composició:

 • Estructura del document:
  • És fonamental aplicar els estils dels títols, vinyetes, esquema, numeració i peu de pàgina. 
  • Utilitzar taules de continguts als documents llargs. Aquesta opció es genera automàticament en els textos ben estructurats.
  • Fer servir font de lletra de 12 com a mínim per a format normal.
 • Redacció del text:
  • Fer servir un  llenguatge senzill.
  • Una puntuació acurada facilita la lectura. 
  • Evitar abreviatures i símbols.
 • Il·lustracions
  • Les Imatges correctes són aquelles amb un bon contrast de colors.
  • Els gràfics han de ser senzills i les dades, clares.
  • S’ha d'afegir un text alternatiu a les imatges per descriure la informació essencial que volem transmetre al lector. 
  • Cal titular les imatges: en alguns casos és apropiat afegir una llegenda a la imatge per complementar-ne el significat.  
 • Enllaços
  • No s’ha d'incloure la URL en l’enllaç. 
  • S’ha d'evitar el text “clic aquí” com a text de l’enllaç, ja que no dóna  cap tipus d'informació.
 • Elements multimèdia
  •  Els vídeos, animacions, etc. han de tenir una descripció textual o sonora, possibilitat de subtiítols.
 • Contacte amb el centre
  • Possibilitar diferents vies, el telèfon no ha de ser l'única via de contacte.

Documentació

  Guia de contingut digital accessible