Curs 16-17‎ > ‎

Sessió 3: Aprenentatge basat en jocs i en projectes

Document elaborat per: Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Data: desembre 2016Dinàmica del Seminari


A - Introducció


Aquesta sessió es podria enfocar de diverses maneres. Ben segur que els temes a desenvolupar donarien per fer dues o més sessions. No obstant això, s’ha mirat de conjugar-los fent una hibridació d’ambdós mètodes, però donada la complicació que implica i la durada de la sessió, s’ha optat per tractar-los de forma separada, dedicant un temps a cadascun d’aproximadament una hora, ampliable, ja que es pot allargar en funció de les disponibilitats i conveniència de cada territori.


És per això que es deixa a criteri de cada seminari dedicar el temps que es cregui convenient a cada mètode, comptant que l’estructura de la sessió inclou, si escau, una part pròpia de la zona on es desenvolupa (part territorial), com sempre.
B - Eix temàtic de la sessió: Aprenentatge basat en jocs i en projectes


Tot seguit es proposa l’estructura de la sessió indicant cadascuna de les accions que cal treballar.Bloc 1 - Aprenentatge basat en jocs


La sessió sobre gamificació se centrarà, principalment, en la presentació que trobareu més endavant. Partirem de la idea de joc com a recurs digital de treball. Òbviament, el concepte de joc és molt més ampli, però ens centrarem en el producte digital, sense deixar d’esmentar la seva dimensió global.


Es partirà de la idea de joc com a element per integrar al currículum, amb la funció d’activitat d’aprenentatge.


Es farà una breu anàlisi del joc per determinar quins són els seus elements principals. A continuació es presenta el llistat d’elements del joc que es proposen:


Es plantejaran dues activitats en les que els usuaris hauran d’identificar els elements centrals del joc.


Aquestes activitats s’inclouen a la presentació que hi ha al final d’aquest apartat. Segons la distribució horària i la dinàmica de la sessió, es pot plantejar l’opció de treballar a partir de dos formularis o taules compartides.


Des d’un context teòric, s’esmentaran quines són les diferents tipologies de joc, sense tenir en compte el gènere, a partir de la seva relació amb un context curricular.


Es definiran i es posaran exemples pràctics. En el cas de la tipologia de jocs educatius i serious games, es donaran referències concretes d’espais on poder cercar-los.


No és convenient fer una anàlisi detallada dels punts de coincidència. A part de tenir en compte les tipologies de joc, també s’exposarà un llistat dels recursos que s’utilitzen per ludificar processos d’ensenyament-aprenentatge. Aquí insistirem en que la implementació d’aquests recursos ha de prendre com a referència els elements principals del joc.


L’objectiu no és jugar a l’aula, sinó tenir en compte la mecànica del joc per adaptar-la al procés d’ensenyament-aprenentatge.


En aquesta part de la sessió, es rependrà el fil de contingut Elements principals del joc per començar a parlar del terme GAMIFICACIÓ i relacionar-lo amb el concepte JOC. La gamificació i l’aprenentatge basat en jocs són metodologies diferents, però no es creu  necessari insistir en quines són les diferències.


Gamificació es defineix com l’ús dels elements i de la mecànica del joc en contextos aliens a aquest. És la definició de la Viquipèdia, però és concreta i descriptiva.


Per tal de dissenyar un entorn de treball gamificat, s’agafaran els elements principals del joc i s’adaptaran al disseny instructiu d’una activitat. S’insistirà en la idea que gamificar no és  acumular jocs en sessions programades, sinó adaptar els mecanismes del joc a una seqüència didàctica.


Es presentaran una sèrie de recursos per poder gamificar (cal tenir en compte que molts participants estareu “gamificant” per primera vegada). Per tant, s’haurà de pautar. Per exemple:


  • Xarxes socials com instrument per a generar jocs i concursos (Twitter, Edmodo, Google Classroom...)

  • Crear/organitzar jocs amb eines genèriques (Kahoot, Plickers...)

  • Generadors de codis QR i Realitat Augmentada


La presentació següent inclou una part teòrica mínima sobre l’aprenentatge basat en jocs i gamificació així com les propostes d’activitats a la sessió del seminari i al centre. Aquestes propostes d’activitats s’indiquen, també, a l’apartat següent “Concreció de tasques a desenvolupar (Aprenentatge basat en jocs)”.
Concreció de tasques a desenvolupar (Aprenentatge basat en jocs)


1 - Treball presencial al Seminari

      

Us proposem desenvolupar dins la sessió una de les dues propostes següents, extretes de les diapositives corresponents de la presentació anterior sobre “Gamificació i aprenentatge basat en jocs en un context educatiu”:


 1. Escolliu qualsevol videojoc i identifiqueu els seus elements principals. Lloc proposat: http://www.nintendoemulator.com.
  Temps: 20 - 25 minuts.

 2. Dissenyeu l’argument d’un joc a partir dels elements següents:

  Argument
  Personatge principal
  Enemics (actius)
  Obstacles (passius)
  Objectius
  Recompensa
  Normativa
  Puntuació

  Temps: 20 - 25 minuts.2 - Treball al centre


Us proposem desenvolupar, amb les persones del claustre del vostre centre, una de les dues propostes següents, extretes de les diapositives corresponents de la presentació anterior sobre “Gamificació i aprenentatge basat en jocs en un context educatiu”:


1- Idear, amb l’ajut d’altres docents i d’altres integrants de la comunitat educativa del vostre centre, un concurs de fotografia fent servir Instagram.
És imprescindible donar una temàtica concreta i crear un hashtag per identificar el concurs.
Temps aproximat: 20 minuts.


2- Dissenyar un Joc de Pistes fent servir codis QR.
És necessari que feu ús d’un mínim de 3 tipologies de contingut (pdf, vídeo, àudio, text, mapes, correu electrònic,...) vinculat al codi QR.

Temps: 25 minuts.  
En aquest espai podreu trobar alguns exemples.

Envieu la vostra proposta de Joc de Pistes amb QR via aquest formulari com a evidència de la vostra feina al Seminari.Referències:

El Joc Infantil i la seva metodologia, Materials del CFGS d’educació infantil de l’Institut Obert de Catalunya (consulta el gener de 2017)

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M04/web/html/index.html


Els elements del joc, Del bloc gamifi.cat (consulta el gener de 2017)

http://www.gamifi.cat/gamification-4-els-elements-del-joc/

Bloc 2 - Aprenentatge basat en projectes


Sota el nom “Aprenentatge basat en projectes” hi podreu trobar moltes i diverses vessants, malgrat totes tenen un denominador comú: la col·laboració, la cooperació i el treball en xarxa, és a dir, en tots destaca la importància del treball en equip per aconseguir objectius comuns.


Aquest bloc 2 del seminari es basa, principalment, en el que desenvolupa el document “Projectes Educatius en Xarxa”, que forma part de la Col·lecció TAC del Departament d’Ensenyament.


En aquest document es diu:


“Els projectes en xarxa aporten un riquíssim ventall d’ingredients que enriqueixen la tasca del professorat, augmenten la motivació de l’alumnat i donen la possibilitat d’entrar en contacte directe amb nois i noies d’altres indrets. Permeten treballar en grup tant dins de l’aula com de forma virtual amb companys i companyes d’altres llocs, realitzar projectes, crear coneixement en comú i conèixer realitats lingüístiques, culturals i socials molt diferents o allunyades.


Treballar en ‘projectes en xarxa’ no comporta necessàriament treballar per projectes. Els projectes en xarxa són un recurs, sensible a utilitzar-se amb un ventall variat de metodologies, però la tria de la més adient correspon únicament al professorat. Els participants d’un mateix projecte poden, perfectament, compartir la seva tasca, utilitzant a l’aula metodologies de treball diferents.


A través d’aquest recurs es poden adquirir competències comunicatives, com la comunicativa lingüística i audiovisual, competències metodològiques com el tractament de la informació i competència digital, i la d’aprendre a aprendre, competències personals com la d’autonomia i iniciativa personal i, finalment, competència social i ciutadana basada en quatre eixos: aprendre a ser i actuar de manera autònoma, aprendre a pensar i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa i aprendre a conviure i habitar el món.”ACTIVITAT 1 - Conscienciació sobre els projectes col·laboratius. Trencaclosques i reflexió col·lectiva. Consulteu més endavant a l’apartat “Concreció de tasques a desenvolupar (Aprenentatge basat en projectes), dins “1 - Treball presencial al Seminari, Activitat 1Sobre els projectes educatius en xarxa, el document “Projectes Educatius en Xarxa” diu:


‘Projectes educatius en xarxa’ són els projectes en els quals intervenen diferents participants (estudiants, grups, famílies, docents, escoles...) amb una finalitat comuna, independentment de si s’utilitza la telemàtica o no.

Atenent a les característiques pròpies dels projectes en xarxa els podem classificar en:PROJECTES-COOPERATIUS.png
ACTIVITAT 2 - Familiarització amb alguns projectes en xarxa.

Consulteu més avall a l’apartat “Concreció de tasques a desenvolupar (Aprenentatge basat en projectes), dins “1 - Treball presencial al Seminari, Activitat 2  - Familiarització amb alguns projectes en xarxa.


“El treball cooperatiu és el model d’ensenyament i aprenentatge que es recomana per realitzar les activitats dels projectes, on petits grups d’estudiants interaccionen per completar una tasca. La cooperació crea un entorn emocional que afavoreix l’aprenentatge.Aquest model es basa en el principi d’interdependència positiva, que afavoreix crear un ambient en el qual, de cadascuna de les propostes, solucions o èxits de cada component del l’equip, en depenen les dels altres components.


Johnson & Johnson i Holubec identifiquen quatre nivells d’habilitats comunicatives que cal desenvolupar per resoldre amb èxit la participació en projectes, que són:


HABILITATS GRUP.png


Quan es fa la distribució per grups per treballar en alguna activitat d’un projecte, és molt útil repartir responsabilitats i donar a cada alumne/a un rol en el treball de grup.


D’aquesta manera s’afavoreix la interdependència entre els membres del grup i es desenvolupa la responsabilitat personal. Els diferents rols no impliquen una jerarquització de les funcions, simplement tenen responsabilitats diferents, necessàries per resoldre la feina a fer. Es poden concretar en:


 • Comunicador/a

 • Facilitador/a

 • Secretari/ària

 • Responsable dels materials
ACTIVITAT 3 - Pluja d’idees. Reflexió sobre l’activitat de treball per projectes.

Consulteu més avall a l’apartat “Concreció de tasques a desenvolupar (Aprenentatge basat en projectes), dins “1 - Treball presencial al Seminari, Activitat 3  - Pluja d’idees. Reflexió sobre l’activitat de treball per projectes.
Finalment, es recomana la lectura del document “Projectes Educatius en Xarxa”, especialment l’apartat d’aplicació a l’aula.Concreció de tasques a desenvolupar (Aprenentatge basat en projectes)


1 - Treball presencial al Seminari


Activitat 1 - Trencaclosques i reflexió col·lectiva. A partir d’aquí es defineixen  els Projectes en Xarxa col·laboratius i cooperatius. Temps: 15 minuts.

(Utilitzeu el trencaclosques i les indicacions que trobareu a la Guia Didàctica d’aquesta sessió del seminari).

      

Activitat 2 - Familiarització amb alguns projectes en xarxa. Temps: 30 minuts.

L’activitat consisteix a explorar algun dels projectes que es llisten tot seguit i explicar-lo als altres grups.

Cal fer grups. Per a fer-los, disposeu de propostes a la Guia Didàctica d’aquesta sessió del seminari.

Cada grup disposa de 5 minuts per informar-se, 1 minut perquè cada grup presenti el projecte, 30 segons per dubtes a cada grup. Alguns projectes són:Com que és convenient que hi hagi tants projectes com grups al seminari, consulteu la pàgina http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/projxarxa on en trobareu una bona col·lecció agrupats per nivells i amb vídeos explicatius.


En aquesta activitat encara no s’han assignat rols als integrants de cada grup. Això ha de servir per veure la necessitat de dur a terme aquesta distribució, rotativa, de tasques.


Activitat 3 - Pluja d’idees. Reflexió sobre l’activitat de treball per projectes. Temps: 20 minuts.

Assigneu els diferents rols a cada integrant de cada grup (disposeu de propostes a la Guia Didàctica d’aquesta sessió del seminari):


 • Comunicador/a

 • Facilitador/a

 • Secretari/ària

 • Responsable dels materials


Pluja de idees i reflexió sobre l’activitat - Discutiu, tot emprant els post-it (una idea per post-it) sobre els elements que considereu bàsics per desenvolupar un projecte en xarxa a l’aula.

Han de sorgir els aspectes claus del treball per projectes: Objectius, formació de grups, rols, treball cooperatiu, temporització, recursos personals i materials, avaluació...

Síntesi - Tot treballant amb els diferents rols, cada grup ha de sintetitzar les idees en format de conclusions.


Si disposeu de temps, és convenient tancar l’activitat i el bloc sobre l’aprenentatge basat en projectes fent que cada grup exposi sintèticament les seves conclusions a la resta de grups, fent èmfasi en els punts clau de les seves conclusions i respectant els rols assignats.Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari.