Els Seminaris TAC 2016/2017

Els Seminaris TAC són sessions de treball i intercanvi al voltant de temes relacionats amb la integració de les TAC a l'educació, adreçades a responsables TAC dels centres i altre professorat interessat. S'ofereixen dos tipus de seminaris:

- Els seminaris de Coordinació: Poden ser en format presencial (una part presencial i un treball continuat al centre que requereix un seguiment)  i en format telemàtic (tot el seminari es realitza a través de l'entorn Odissea, també amb un treball continuat al centre).

- El seminari telemàtic d'Inclusió digital:  Un espai de suport i reflexió sobre l’ús de les TAC en l’atenció educativa de la diversitat de  l’alumnat, que inclou escenaris molts diferents. Aquesta xarxa telemàtica pot esdevenir un espai de trobada entre els professionals que treballen amb situacions semblants. Es contempla el treball amb diferents aplicacions TAC que faciliten la programació de seqüències didàctiques seguint el Disseny Universal per a l'aprenentatge.

Al web dels seminaris hi trobareu el contingut treballat al curs 2016-2017

Durant el curs 2016-17 es concretaran alguns dels temes següents:

Sessió 1: Programació i Robòtica a l'aula
Sessió 2: Els dispositius mòbils a l'aula
Sessió 3: Aprenentatge basat en jocs i en projectes
Sessió 4: Inclusió digital i Disseny Universal per a l'aprenentatge
Sessió 5: Aprofundiment de la competència digital de l'alumnat

Totes les activitats de les sessions dels seminaris contemplaran tres eixos transversals:

Per tal d’aprofitar el coneixement col·lectiu que es fa evident als seminaris, hi ha d'altres espais virtuals que possibiliten la continuïtat del treball. Aquests espais són:

Grup de comunicació entre els membres del Seminari

Google Group