Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògica que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en particular aquell que presenta necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Destinataris:
Els destinataris són els centres educatius, equips directius, docents i personal implicat en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, així com l’alumnat i les seves famílies.

Objectius:
  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió
  • Col·laborar conjuntament amb el servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat
  • Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Els àmbits d’actuació són:
  • Atenció a l'alumnat i les seves famílies.
  • Atenció als centres educatius.
  • Atenció i intervenció a la zona.

Professionals:
Els Equips estan formats per Assessors/es Psicopedagògics; Treballadors/es Socials i Fisioterapeutes.http://www.edubcn.cat/ca/


http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/serveis_educatius/serveis_educatius_de_zona


https://twitter.com/CRP_Gracia


http://odissea.xtec.cat/course/index.php?categoryid=364https://sites.google.com/a/xtec.cat/4t-congres-de-ciencia/portada


https://sites.google.com/a/xtec.cat/segracia/home/logoedu365.gif


http://www.edu3.cat/


http://apliense.xtec.cat/arc/