Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres
educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).

Els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica
(EAP) i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són els serveis educatius que
actuen en els centres d’una zona educativa específica. Formen el servei educatiu de zona.

Els serveis educatius organitzen els seus plans d’actuació en el marc de les seves funcions i del seu
àmbit d’intervenció, d’acord amb les prioritats fixades pel Departament d’ensenyament per a cada curs
escolar.http://www.edubcn.cat/ca/


http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/serveis_educatius/serveis_educatius_de_zona


https://twitter.com/CRP_Gracia


http://odissea.xtec.cat/course/index.php?categoryid=364https://sites.google.com/a/xtec.cat/4t-congres-de-ciencia/portada


https://sites.google.com/a/xtec.cat/segracia/home/logoedu365.gif


http://www.edu3.cat/


http://apliense.xtec.cat/arc/