http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/

COMPETÈNCIES I CURRÍCULUM

Documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria publicats pel Departament d'Ensenyament.