ESO‎ > ‎

Proves anuals completar ESO.

CONVOCATÒRIA 2018

Veure continguts als documents que s'adjunten al marge inferior

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/


Poden concórrer a la prova aquells alumnes que van finalitzar l’ESO el 2015/2016 i el 2016/2017 i que no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries.

 

Inscripció

De l’1 al 15 de febrer de 2018, presencial a l’institut on van cursar l'ESO


Imprès de sol·licitud de participació:

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/CentresGestioAcademica/Y332_166.pdf

 

Qui s’hi pot presentar

Per a les proves de l’actual 2018, s’han de reunir els tres requisits següents:

  1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2015/2016 o 2016/2017
  2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2018. També hi pot concórrer l’alumne que faci els 17 anys l’any 2018, sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
    • Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
    • Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
    • Ser esportista d’alt rendiment.
  1. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de 5 matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO el 2017/2018. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

 

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció       De l’1 al 15 de febrer 2018

Publicació tauler d’anuncis calendari proves i

llistes d’admesos i exclosos                                         Del 2 al 6 de març de 2018

                                       

DATES DE LES PROVES
Dimarts, 20 de març de 2018 (a les 16:30 es faran duess proves diferents)
   15:30 Llengua catalana 
   16:30 Llengua castellana 
   16:30 Socials de 2n
   17:30 Llengua anglesa 

Dimecres, 21 de març de 2018 (a les 15:30 es faran dues proves diferents)
   15:30 Matemàtiques 
   15:30 Física i química 
   16:30 Biologia 

 

Normativa

Resolució EDU/3445/2009 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5523/1062674.pdf , de 2/12, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

Ordre EDU/295/2008 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5155/1049705.pdf , de 13/06, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO.

 

Més informació a la web del Departament d’Ensenyament http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

ĉ
Institut Baix Empordà,
7 de març 2018, 23:32
ĉ
Institut Baix Empordà,
29 de gen. 2018, 0:57
ĉ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 4:04