ESO

ESO 2018/2019    

Podeu entrar al següent enllaç del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

LLIBRES DE SEGONA MÀ: Veure l'arxiu que trobareu penjat a la part inferior d'aquesta pàgina. L'AMPA continuarà oferint el projecte de Reutilizació de llibres de text amb l'empresa IDDINK. 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2018/2019: 
    PREINSCRIPCIÓ alumnes nous a tots els cursos d'ESO: del 13 al 24 d'abril de 2018. Podeu presentar documentació fins el 25/04/2018.
        Publicació llistes definitives admesos: 12 de juny de 2018
    MATRÍCULA alumnes nous del 21 al 27 de juny de 2018
        Període extraordinari matrícula del 5 al 7 de setembre de 2018

CONFIRMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES ACTUALS
    Alumnes que fan 1r d'ESO que passaran a 2n o repetiran 1r:    3 i 4 d'abril
                               2n d'ESO que passaran a 3r o repetiran 2n:    5 i 6 d'abril
                               3r d'ESO que passaran a 4t o repetiran 3r:      9 i 10 d'abril d'abril

Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits (Palafrugell: Barceló i Matas, Pi Verd, Carrilet, Torres i Jonama; Begur: Doctor Arruga, L’Olivar Vell -Esclanyà; Mont-ras: Torres i Jonama; Pals: Quermany).


DOCUMENTACIÓ

-        Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne. També del pare, o de la mare, o dels tutors legals.

 

-        Original i fotocòpia llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne.

 

-        Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.


-    Fotocòpia llibre de vacunes.

 

-        Si escau, comprovant de matrícula a l’INS Baix Empordà del curs 2017/2018 de germans de l’alumne, o bé comprovant que un dels progenitors de l’alumne treballa a l’INS Baix Empordà en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.

 

-        Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.

 

-        Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne o un familiar de primer grau de l'alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.

 

-        Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

 

-        Si escau, certificat mèdic oficial que l’alumne pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, on s’hi especifiqui quina malaltia té, per obtenir 10 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

 

-        Es donaran 5 punts a l’alumne els progenitors o germans del qual hagin estat escolaritzats en aquest centre, que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.


Publicació llistes de sol·licituds amb barem provisional: 3 de maig de 2018

Reclamacions del barem provisional: Del 4 al 8 de maig de 2018

Publicació de la llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018

Publicació de la llista d’admesos i, si escau, de la llista d’espera: 12 de juny de 2018

MATRÍCULA: DEL 21 AL 27 DE JUNY DE 2018


RECONEIXEMENT NIVELLS D'EQUIVALÈNCIA DE LA LLENGUA CATALANA


http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/informacio_sobre_els_certificats/


http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/equiv_llista.pdf


CONVOCATÒRIA PROVES RECONEIXEMENT CATALÀhttp://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/convocatoria_de_proves/

RESUM D’EQUIVALÈNCIES ENTRE TÍTOLS DEL SISTEMA EDUCATIU

Equivalències en l’ESO 

Títol acreditable

Títol equivalent

Efectes de l’equivalència

Normativa reguladora

Graduat escolar

Graduat ESO

Efectes laborals

Llei Orgànica 2/2006 d’Educació.

Disposició addicional 31.1

Tècnic auxiliar

Graduat ESO

Tots els efectes

Llei Orgànica 2/2006 d’Educació.

Disposició addicional 31.3

Segon de BUP

Graduat ESO

Tots els efectes

Reial Decret 986/1991. Annex 1

1r i 2n BUP amb un màxim de 2 matèries pendents

Graduat ESO

Tots els efectes

Ordre EDU/1603/2009

2n curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans

Graduat ESO

Tots els efectes

Reial Decret 986/1991. Annex 2

Mòdul professional de nivell 2

Graduat ESO

Tots els efectes

Reial Decret 986/1991. Annex 2

3r comuns pla 63 o 2n comuns experimental d’Arts aplicades i oficis artístics

Graduat ESO

Tots els efectes

Reial Decret 986/1991. Annex 6

Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i:

a) 1r i 2n d’ESO

b) Haver superat un nombre de mòduls de duració dels quals sigui com a mínim la meitat de la duració total del cicle formatiu

Graduat ESO

Efectes laborals

Ordre EDU/1603/2009. Article 3.1

Els títols de Batxiller elemental derivats dels plans d’estudis anteriors a la Llei 14/1970, o en el seu defecte, la superació de:

a) 4 cursos complets de Batxillerat per a qualsevol dels plans d’estudis anteriors a la Llei 14/1970.

b) 5 anys de Batxillerat tècnic o laboral, sense proves de conjunt o sense revàlida.

c) 4 cursos complets d’Humanitats de la carrera Eclesiàstica

Graduat ESO

Efectes laborals

Ordre EDU/1603/2009. Article 3.2

Certificat d’Estudis primaris derivat de la Llei 17/7/1945 d’Educació primària i la Llei 21/12/1965 de Reforma de l’Educació primària expedida amb anterioritat a la finalització del curs 1975/76