CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Grau Superior

CURS ACADÈMIC 2018/2019


Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/


                                                                                                                                                                                                                    
ELS LLIBRES I EL MATERIAL ELS TROBAREU A L'APARTAT "LLIBRES I MATERIAL CURS 2018/2019"

DRET D'ÚS DE TRANSPORT ESCOLAR DELS ALUMNES D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Si us interessa fer servir el transport escolar i viviu a la zona on hi ha les rutes que recullen als alumnes d’ESO (Mont-ras, Begur, Pals, Torrent i Regencós), podeu anar al Consell Comarcal del Baix Empordà (C/ Tarongers, 12 – 17100 la Bisbal, telèfon 972645559) a partir del proper dia 3 de juliol. Allà s’atorgaran les places per rigorós ordre de sol·licitud.

Es pot accedir als cicles formatius de grau superior, d'acord amb una sèrie de criteris de prioritat, estant en possessió dels següents estudis. Si per alguna d'aquestes TRES vies no s'ocupen totes les places corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

* Via d'accés 1, es reservaran el 60% de les places vacants:

   Títol de BATXILLERAT o estudis equivalents com per exemple el títol de tècnic de qualsevol CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR.

* Via d'accés 2, es reservaran el 20% de les places vacants a alumnes que acreditin un títol de tècnic.

    Títol de TÈCNIC DE GRAU MITJÀ i, si escau, tota la documentació que acrediti que s'ha cursat el CAS, el curs de preparació a grau superior, o la superació de la formació per a        

    les proves d'accés o el curs de preparació

   Criteris prioritaris:

    1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior;                   la qualificació que es tindrà en compte serà la mitjana del cicle de grau mitjà que aportin.

    2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació; la qualificació que es tindrà en compte serà                            la mitjana el cicle de grau mitjà que aportin.

    3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o curs de preparació; la qualificació que es tindrà en compte serà la                mitjana del cicle de grau mitjà que aportin.

    4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació; la qualificació que es tindrà en compte serà                     la mitjana del cicle de grau mitjà que aportin.

    5. Alumnes que han superat la formació per a les proves o el curs de preparació (amb títol de tècnic) 

    6. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixin d'una família professional afí.

    7. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional no afí.

* Via d'accés 3, es reservaran el 20% de les places vacants als alumnes que tinguin la prova d'accés, o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l'estudi al·legats.

       Certificat de SUPERACIÓ PROVA D’ACCÉS o acreditació dels estudis que s'al·leguen.

                                                                                                                                                                                   

PREINSCRIPCIÓ: Telemàtica, del 29 de maig al 7 de juny de 2018 http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/matricula/

 

DOCUMENTACIÓ

Fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne. Si és menor d’edat, també del pare, o de la mare o dels tutors legals.       

- Fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.

- Els alumnes que provenen de Batxillerat o d’un altre cicle de grau superior, certificat amb la qualificació mitjana de   notes, o bé original i fotocòpies de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions de Batxillerat.

- Per a qui prové de les proves d’accés, certificat amb la qualificació de la prova.

- Per a qui prové del CAS, certificat amb la qualificació corresponent.

- Aquells alumnes estiguin en possessió del títol de grau mitjà i que finalitzat el procés se'ls assigni una plaça que havia quedat vacant, certificat amb la qualificació mitjana de notes del cicle formatiu que aporten.


NOTA IMPORTANT sobre els criteris de puntuació: quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.

Preinscripció extraordinària al setembre de 2018 si hi ha places vacants, s'oferiran el dia 5 de setembre de 2018

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

                                                                                                                                                                                                                    

MATRÍCULA

Del 18 al 23 de juliol de 2018 (el dia 20 tancat per ser festa major del poble)

SEGON CURS DEL CICLE I ALUMNES REPETIDORS

    Tots els alumnes els dies 18 i 19 de juny de 2018

En el moment de la matrícula i cas de no haver-ho fet a la preinscripció, caldrà presentar el document que acrediti poder cursar un cicle superior ja que en cas contrari, atenent la normativa vigent, es perdrà la plaça automàticament.

                                                                                                                                                                                                                    

OFERTA DE CICLES DE GRAU SUPERIOR A L'INS BAIX EMPORDÀ:
                                    Administració i finances
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup. Un grup per cada curs.
                                    Guia, informació i assistències turístiques
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup. Un grup per cada curs.
                                    Direcció de cuina. DUAL
                                    2 cursos. Màxim 20 alumnes/grup. Un grup per cada curs.
                                    Sistemes electrotècnics i automatitzats. DUAL
                                    2 cursos. Màxim 20 alumnes/grup. Un grup per cada curs.
                                                                                                                                                                                                                    

PROVES DE SELECTIVITAT PER A ALUMNES DE CICLES SUPERIORS

Els titulats tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

 

Tanmateix, per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, poden fer exàmens per apujar la nota d’admissió a la universitat.

 

Matrícula per a la PAU, convocatòria de juny, és del 16 al 31 de maig de 2018.

La prova d’accés a la universitat, convocatòria de juny són el 12, 13 i 14 de juny.

 

D’altra banda, us informem que la matrícula de la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, és del 24 de maig al 6 de juny de 2018 i la prova tindrà lloc el 16 de juny de 2018.

 

Tota la informació general la trobareu al Canal Universitats

 

http://universitats.gencat.cat

Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 10:07
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 10:22
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 10:06
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 10:24
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 10:24
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 9:32
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 9:32
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 4:35
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 4:28
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 4:46
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:48
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:42
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:06
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:23
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:23
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:23
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:23
Ċ
Institut Baix Empordà,
8 de març 2016, 5:28
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:48
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:44
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:52
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 4:12
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:53