Informació

Horari d'atenció al públic CURS ACADÈMIC 2018/2019:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Dimarts a la tarda de 15 a 17 hores (entre el 12 de setembre de 2018 i el 19 de juny de 2019)

Adreça: Av. de les Corts Catalanes, 7 - 17200 Palafrugell

Telèfon: 972 300 323 

Adreça electrònica: insbaixemporda@xtec.cat

Personal de secretaria:
Secretària de la direcció: Noèlia Grau
Administratives: M. Lluïsa Bonet, Margarita Colomé i Pilar Urgellés

TRANSPORT ESCOLAR

CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS 2018/2019

12 d’octubre de 2018

Festa del Pilar

1 de novembre de 2018

Tots Sants

2 de novembre de 2018

Festa de lliure elecció

6 de desembre de 2018

Dia de la Constitució

7 de desembre de 2018

Festa de lliure elecció

Del 22/12/2018 al 07/01/2019

Festes nadalenques

4 de març de 2019

Festa de lliure elecció

Del 13 al 22 d’abril de 2019

Setmana Santa

1 de maig de 2019

Dia del Treball

7 i 10 de juny de 2019

Festes de Primavera

21 de juny de 2019

Darrer dia de classe

ESTUDIS QUE IMPARTIM


ESO

BATXILLERAT
            Humanitats i ciències socials
            Ciències i tecnologia

CICLES FORMATIUS
            GRAU MITJÀ
                                    Gestió administrativa
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup 
                                    Gestió administrativa en l'àmbit jurídic
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup
                                    Electromecànica de vehicles
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup
                                    Instal·lacions elèctriques i automàtiques
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/gru
                                    Cuina i gastronomia i Serveis en restauració
                                    2 cursos. Màxim 20 alumnes/grup
                                    Forneria, pastisseria i confiteria
                                    2 cursos. Màxim 20 alumnes/grup
            GRAU SUPERIOR
                                    Administració i finances
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup
                                    Guia, informació i assistències turístiques
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup
                                    Direcció de cuina. DUAL
                                    2 cursos. Màxim 20 alumnes/grup
                                    Sistemes electrotècnics i automatitzats. DUAL
                                    2 cursos. Màxim 20 alumnes/grup

PFI-FIAP Serralleria. Un grup. Màxim 15 alumnes

CAS CURS D'ACCÉS A CICLES DE GRAUS SUPERIORS
                                    Un grup. Màxim 35 alumnes
                                    Requisit: estar en possessió d'un títol de tècnic d'FP (grau mitjà)

ANGLÈS
    "Preparation centre" & "Prestesting centre", de Cambridge

PROJECTES DEL CENTRE
- Comenius
- Escoles Verdes
- ERASMUS +
- Audiovisuals
- Mediació
- Educat 1x1
- Projecte d'Autonomia de Centre
- Electrocat 1x1

TRIBUNALS PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Els aspirants a obtenir el certificat d’accés per fer un cicle han d’inscriure’s a la corresponent convocatòria del Departament d’Ensenyament, atenent els requisits previs.


RECONEIXEMENT NIVELLS D'EQUIVALÈNCIA DE LA LLENGUA CATALANA


http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/informacio_sobre_els_certificats/


http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/equiv_llista.pdf

RESUM D’EQUIVALÈNCIES ENTRE TÍTOLS DEL SISTEMA EDUCATIU

Equivalències en la formació professional 

Títol acreditable

Títol equivalent

Efectes de l’equivalència

Normativa reguladora

Oficial industrial

Tècnic auxiliar

Tots els efectes

Ordre Ministerial de 21/11/1975, art. 1

Mestre industrial

Tècnic especialista

Tots els efectes

Ordre Ministerial de 21/11/1975, art. 1

Tècnic auxiliar

Graduat ESO

Efectes acadèmics

Llei Orgànica  2/2006 d’Educació.

 

Tècnic mig

Efectes laborals

Disposició addicional 31.3

Tècnic especialista

Tècnic superior

Tots els efectes

Llei Orgànica 2/2006 d’Educació.

Disposició addicional 31.4

 Equivalències en l’ESO 

Títol acreditable

Títol equivalent

Efectes de l’equivalència

Normativa reguladora

Graduat escolar

Graduat ESO

Efectes laborals

Llei Orgànica 2/2006 d’Educació.

Disposició addicional 31.1

Tècnic auxiliar

Graduat ESO

Tots els efectes

Llei Orgànica 2/2006 d’Educació.

Disposició addicional 31.3

Segon de BUP

Graduat ESO

Tots els efectes

Reial Decret 986/1991. Annex 1

1r i 2n BUP amb un màxim de 2 matèries pendents

Graduat ESO

Tots els efectes

Ordre EDU/1603/2009

2n curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans

Graduat ESO

Tots els efectes

Reial Decret 986/1991. Annex 2

Mòdul professional de nivell 2

Graduat ESO

Tots els efectes

Reial Decret 986/1991. Annex 2

3r comuns pla 63 o 2n comuns experimental d’Arts aplicades i oficis artístics

Graduat ESO

Tots els efectes

Reial Decret 986/1991. Annex 6

Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i:

a) 1r i 2n d’ESO

b) Haver superat un nombre de mòduls de duració dels quals sigui com a mínim la meitat de la duració total del cicle formatiu

Graduat ESO

Efectes laborals

Ordre EDU/1603/2009. Article 3.1

Els títols de Batxiller elemental derivats dels plans d’estudis anteriors a la Llei 14/1970, o en el seu defecte, la superació de:

a) 4 cursos complets de Batxillerat per a qualsevol dels plans d’estudis anteriors a la Llei 14/1970.

b) 5 anys de Batxillerat tècnic o laboral, sense proves de conjunt o sense revàlida.

c) 4 cursos complets d’Humanitats de la carrera Eclesiàstica

Graduat ESO

Efectes laborals

Ordre EDU/1603/2009. Article 3.2

Certificat d’Estudis primaris derivat de la Llei 17/7/1945 d’Educació primària i la Llei 21/12/1965 de Reforma de l’Educació primària expedida amb anterioritat a la finalització del curs 1975/76

 

 

 

Equivalències en el Batxillerat

Títol acreditable

Títol equivalent

Efectes de l’equivalència

Normativa reguladora

Tècnic o tècnic esportiu

Batxillerat

Efectes laborals

Ordre EDU/1603/2009.

Disposició addicional 1

COU (PREU + proves maduresa)

Batxillerat

Tots els efectes

Reial Decret 986/1991. Annex 1

BUP (Llei 14/1970)

Qualsevol títol de Batxiller superior (general, laboral o tècnic)

Batxillerat

Efectes laborals

Llei Orgànica 2/2006 d’Educació.

Disposició addicional 31.2

Prova d’Accés a cicles formatius de grau superior títol de Graduat ESO o equivalències acadèmiques

Batxillerat

Efectes laborals

Ordre EDU/1603/2009. Article 4.1

Proves d’accés als ensenyaments artístics superiors i algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de graduat ESO o equivalències acadèmiques.

b) Haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels ensenyaments artístics superiors

Batxillerat

Efectes laborals

Ordre EDU/1603/2009. Article 4.2

Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i algun dels requisits següents:

a) Títol de graduat ESO o equivalent laboral.

b) Haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris.

Batxillerat

Efectes laborals

Ordre EDU/1603/20090. Article 4.3

Estudis parcials d’algun batxillerat anterior regulat a la Llei Orgànica 1/1990, excepte el Batxillerat elemental, restant només la superació de la prova de grau superior o revàlida o un màxim de dures matèries del corresponent batxillerat.

Batxillerat

Efectes laborals

Ordre EDU/1603/2009. Article 4.4