El servei educatiu

El servei educatiu és un equip multiprofessional que dóna suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professors, alumnes i famílies).

El centre de recursos pedagògics (CRP), l'equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i l'equip de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) d'Alella, col·laboren i donen suport als centres educatius del Baix Maresme per a la realització efectiva del projecte educatiu de cada centre i del projecte educatiu de zona. 

Els àmbits d’intervenció del SE són:

  • Centres, professors i zona
  • Alumnes i famílies