Qui som‎ > ‎

ELIC

L'equip de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social està format per mestres i llicenciats que s'encarreguen de desenvolupar funcions de col·laboració, assessorament i suport escolar en relació amb aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social en els diferents àmbits: centres educatius, alumnat i famílies, entorn territorial i educatiu i formació.

Funcions:

Col·laborar en la implantació, seguiment i consolidació de les aules d'acollida.

Assessorar sobre el treball tutorial amb l'alumnat nouvingut o amb risc d'exclusió social.

Vetllar pel pas de l'aula d'acollida a l'aula ordinària.

Assessorar el professorat en la planificació de la resposta educativa per a l'alumnat nouvingut.

Donar suport en l'actualització dels documents de centre en els aspectes relacionats amb llengua, interculturalitat i cohesió social.

Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte plurilingüe.

Sensibilitzar els equips directius i claustres de mestres i professors per promoure l'ús de la llengua, l'educació intercultural i cohesió social.

Fer intervenció de modelització a les aules per assessorar sobre temes de l'àmbit LIC.

Col·laborar en el procés de transició de l'alumnat nouvingut entre les etapes d'educació primària i secundària.

Fomentar i dinamitzar la figura del coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social de centre.

Impulsar, assessorar i donar suport tècnic als plans educatius d'entorn.

Col·laborar amb els plans de formació de zona.

Horari general:

Atenció directa als centres educatius: de 9h a 14h de dilluns a divendres
Atenció al públic al Servei Educatiu:  dimecres de 15h a 18h


Professionals que integren l'ELIC:

Pili Arnáiz Pérez  marnaiz2@xtec.cat

Fina Pairolí Sarrà  jpairoli@xtec.cat

Núria Puigdevall Oliveres  npuigde2@xtec.cat