Projecte de convivència
El Projecte de Convivència (PdC) reflecteix totes les accions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Aquestes accions poder anar adreçades a la millora de la convivència a l'aula, al centre o a l'entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacional. També recull els mecanismes que el centre estableix a l'hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres àmbits i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.

Accés a l'aplicació informàtica per als centres educatius

Per entrar-hi, cal fer servir nom d'usuari i contrasenya ATRI, i que el director del centre hagi autoritzat l'accés a l'usuari com a administrador del projecte.

Els objectius de l’aplicació són:

- Facilitar un instrument de diagnosi.

- Facilitar orientacions adaptades a cada situació.

- Proporcionar un banc de coneixement (recursos, normativa, formació )

- Promoure projectes comunitaris.

- Promoure la cultura avaluativa.