Presentació

Equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) del Baix Empordà

Com a EAP del Baix Empordà som un equip d’assessorament i orientació psicopedagògic que donem suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.
Els EAP formem part dels serveis educatius de zona, en el nostre cas del Servei Educatiu del Baix Empordà (SEBE), conjuntament amb el centre de recursos pedagògics (CRP) i l’equip d'assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

Els destinataris del nostre servei són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Els nostres objectius són:
  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col•laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col•laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  • Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la coordinació amb altres serveis de la zona.
En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar.

Els professionals que formem l'EAP del SEBE som:
  • 9 Docents d’ensenyament secundari amb l’especialitat de psicologia i pedagogia. Actualment hi ha una altra persona en 1/3 de jornada.
  • 1 Treballadora social.
  • 2 Fisioterapeutes.
Els EAP, com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEBE) actuem dins el territori de la nostra comarca atenent tots els centres educatius. Estem integrats en el sistema educatiu públic i depenem dels serveis territorials de Girona.
Cada professional atenem diversos centres educatius, desplaçant-nos als centres amb els que actuem segons el Pla de Treball del curs amb una periodicitat setmanal, quinzenal o mensual segons les seves característiques.