Aquest és l'espai dels Projectes de Servei Comunitari que es duen a terme al Baix Empordà.

Què és el Servei Comunitari?
El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.
Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

Informació sobre el servei Comunitari
    - Objectius
    - Documentació
    - Normativa
    - Recursos
 
Convenis
- És imprescindible que tots els projectes figurin en la Programació General Anual del Centre

- Els convenis es signen entre l'Ajuntament o l'Entitat i el Departament per a totes les activitats que es faran amb ells i te la durada que s'estipula en el conveni. Quan caduca cal renovar-lo.

- L’entitat completa les dades corresponents (només als espais indicats) i la data. Signa dos exemplars (Se signa el conveni al final i es fa una rúbrica a cada full),  i els remet al centre. El centre envia m'envia una còpia on-line a mí com a referent.
Una vegada verificat pel referent, el centre fa arribar els dos exemplars a la Direcció General d’Atenció a la família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226 - 08021  Barcelona), i una còpia on line als ST (sefp_gir.educacio@gencat.cat)
La Direcció General del Departament d’Ensenyament, una vegada signat pel DG, envia un exemplar de conveni a l’entitat.

- Les entitats que ja tenen signat un conveni a nivell nacional són aquestes (amb aquestes no cal signar un nou conveni):
 • Ajuntaments amb un Pla Educatiu d’Entorn

 • Departament de Benestar Social i Família

 • Creu Roja

 • SETEM

 • Banc de Sang i Teixits

 • Federació Esportiva Catalana de paralítics cerebrals

 • Associació Hàbitats

 • Òmnium Cultural.

 • Pere Tarrés.

 • Sant Joan de Déu

 • Banc d'aliments de les comarques de Girona

 • Fundació Congrés de Cultura Catalana

 • Fundació Catalana de l'Esplai


- El Conveni no concreta cap dada específica del Projecte. Per a això cal que es signi, en cada cas, la Declaració de Compromís que trobareu en els models de documents compartits.

- Pel que fa a les assegurances, si el projecte està al Pla Anual i tenim l'autorització de la família (on ha de constar el trajecte de casa seva a l'entitat), si a l'alumne li passa alguna cosa, està cobert per l'assegurança escolar. Per exemple, si pel camí o bé dins de l'entitat, cau i es fa mal, en els dos casos ho cobreix l'assegurança escolar. Passa el mateix que quan fan sortides o van de colònies.

- Malgrat això, i de cares a les responsabilitats que es poguessin demanar, en cas d'accident d'un alumne, a l'entitat en la que es fa el Servei, cal que aquesta disposi d'una Pòlissa de Responsabilitat Civil.
La Pòlissa de Responsabilitat Civil no és nominal, és per grups, i qualsevol entitat pública o privada l'ha de tenir. No cal fer res d'especial per realitzar Servei Comunitari.

En aquesta carpeta podreu trobar tot un seguit de documents que us poden servir per a la planificació i el desenvolupament del vostre projecte:

DOCUMENTS SERVEI COMUNITARI BAIX EMPORDÀ